Skėtinės nevyriausybinės organizacijos pasirašė koaliciją formuojančią asociacijos sutartį

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

2014 m. spalio 16 d. didžiausios Lietuvoje veikiančios skėtinės nevyriausybinės organizacijos (toliau NVO), vienijančios įvairiose viešosios politikos srityse veikiančias NVO, pasirašė asociacijos sutartį, pagal kurią įsipareigojo veikti kartu stiprinant nevyriausybinį sektorių, plėtojant pilietinę visuomenę bei įgyvendinant Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą.

Nacionalinių skėtinių nevyriausybinių organizacijų asociacijos sutartį pasirašė dešimt įvairiose srityse veikiančių NVO, tarp kurių Lietuvos jaunimo organizacijų Taryba, Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga, Lietuvos neįgaliųjų forumas ir kitos. Sutartį pasirašiusiųjų organizacijų asociacijos vienija daugiau nei 1 500 Lietuvoje veikiančių NVO, kurių veikloje narystės pagrindu dalyvauja daugiau kaip 500 tūkst. šalies gyventojų.

Šia sutartimi nesiekiama pelno ir nesukuriamas juridinis asmuo, tačiau suformuojama Nacionalinė NVO koalicija. „Galima būtų teigti, jog tai iš tiesų istorinė sutartis, skatinanti ne tik aktyvesnį NVO sektoriaus bendradarbiavimą, bet ir sudaranti sąlygas suformuoti Nevyriausybinių organizacijų tarybą pagal Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą, LR Seimo priimtą dar 2013 m. gruodžio 19 d.” – teigia Martinas Žaltauskas, NVO informacijos ir paramos centro direktorius.

Pagal NVO asociacijos sutartį koalicijos nariai pasižada bendradarbiauti šiose srityse:

  • formuojant ir svarstant ilgalaikės valstybės raidos planus ir kitus šalies plėtros dokumentus, susijusius su NVO sektoriaus stiprinimu ir pilietinės visuomenės plėtra;
  • informuojant visuomenę apie valstybės valdžios ir valdymo institucijų priimamus sprendimus, susijusius su NVO sektoriumi ir pilietine visuomene;
  • kuriant patariamuosius organus prie Vyriausybės, ministerijų ir kitų šalies valdžios ir valdymo institucijų;
  • dalyvaujant Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų ar programų kūrimo ir įgyvendinimo priežiūroje, tobulinant NVO finansavimo ir atskaitomybės sistemą;
  • keičiantis informacija apie nevyriausybinių organizacijų rėmimą ir jų veiklą;
  • stiprinant nevyriausybinių organizacijų institucinius gebėjimus;
  • formuojant ir įgyvendinant valstybinę nevyriausybinių organizacijų plėtros politiką
  • gerinant nevyriausybinių organizacijų teisinį ir mokestinį reguliavimą.

Sutartyje numatytus bendradarbiavimo įsipareigojimus šalys vykdo vadovaujantis sąžiningumo, lygiateisiškumo, skaidrumo ir atvirumo principais bei derinant skirtingas iniciatyvas.

Viena viešosios politikos sritis gali turėti tik vieną vienijantį NVO skėtį arba NVO, veikiančias pagal bendradarbiavimo sutartį, koalicijoje. Viešosios politikos sritis ir jų skaičių nustato koalicijos nariai bendru sutarimu. Į koalicijos sprendimų priėmimo procedūras ar darbo grupes skėtinių NVO organizacijos gali deleguoti tik tuos atstovus, kurie nėra valstybės institucijų atstovai (politikai, tarnautojai ar darbuotojai).

Spaudos pranešimą parengė:
NIPC

Daugiau informacijos:

style=”font-size: 13px;”>paštas [email protected]

mob. +370 67813713

Lygių galimybių pagrindą NVO koalicijoje atstovauja Lietuvos moterų lobistinė organizacija

photo (38)Oficialus momentas: spalio 16 d. Birštone Lietuvos moterų lobistinės organizacijos įgaliota Moterų informacijos centro direktorė Jūratė Šeduikienė pasirašo asociacijos sutartį.

Untitled

Parašykite komentarą