Asociacija Moterų informacijos centras buvo įregistruota 1996 04 12, bet faktiškai šios organizacijos veikla prasidėjo 1994 m. birželio mėnesį, kai buvo įkurtas Pasirengimo JT IV pasaulinei konferencijai moterų klausimais komiteto sekretoriatas. Sekretoriato veiklą finansavo Jungtinių tautų Vystymo programa, siekdama padėti Lietuvai pasirengti šiai konferencijai. Sekretoriatas kas mėnesį lietuviškai ir kas ketvirtį angliškai leido informacinį biuletenį „Moters pasaulis“, inicijavo du sociologinius tyrimus, pirmąjį Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo projektą, teikė nuolatinę pagalbą Lietuvos Pasirengimo JT IV pasaulinei konferencijai moterų klausimais komitetui. Sekretoriatas baigė darbą 1995 m., padėdamas komitetui parengti Lietuvos moterų pažangos programą, kuriai Lietuvos Vyriausybė pritarė  1996 m. lapkričio 8 d. nutarimu Nr. 1299.

Moterų informacijos centras (MIC) perėmė Sekretoriato teises ir pareigas ir tęsė jo veiklą. „Moters pasaulis“ buvo leidžiamas iki 2000 m., vėliau jis tapo internetiniu biuleteniu, kuriame buvo aptariamos mokslo, darbo, socialinės apsaugos temos, skelbiamos naujienos apie Lietuvos regionuose esančių moterų NVO veiklą, renginius, pasiekimus. Pirmieji MIC tikslai buvo siekti lyčių lygiateisiškumo įgyvendinimo Lietuvoje, ugdyti visuomenės sąmoningumą lygių teisių ir galimybių srityje bei skatinti moteris siekti savo teisių. Jų siekdamas MIC rengė ir publikavo informacinius ir šviečiamuosius leidinius, inicijavo tyrimus ir publikavo jų rezultatus, organizavo konferencijas bei seminarus, konsultavo. Tuo metu pagrindinės MIC veiklos kryptys buvo visuomenės informavimas ir švietimas moterų padėties klausimais.

MIC buvo daugelio lyčių lygybės klausimų iškėlimo ir jų sprendimo pradininku. Tęsė Sekretoriato darbą, siekdamas Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo priėmimo: inicijavo pirmojo projekto tobulinimą, jo aptarimą su Moterų parlamentine grupe, kuriai perdavė visą parengtą medžiagą. Įstatymas buvo priimtas 1998 m. gruodžio mėn. MIC išleido, o vėliau ir pakartojo Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymą atskira knygele.

Tuo metu labai trūko statistikos bei mokslinių tyrimų duomenų apie lyčių skirtumus Lietuvoje. 1997 m. MIC inicijavo duomenų bazės, apibūdinančius moterų ir vyrų skirtumus įvairiose gyvenimo srityse, sukūrimą. Kartu su Statistikos departamentu buvo išleista pirmoji knyga „Lietuvos moterys ir vyrai 1997“ bei skrajutė su pagrindiniais statistiniais duomenimis. Vėliau Statistikos departamentas sukurta duomenų baze naudojosi daugelį metų. 1999 m. MIC parengė ir išleido ataskaitą „Moterys Lietuvoje“ apie moterų padėtį įvairiose gyvenimo srityse lietuvių ir anglų kalbomis.  2000 m. MIC inicijavo tyrimo „Moteris Lietuvos visuomenėje“ pakartojimą, jį atliko ir publikavo rezultatus.

1996 – 2000 m. MIC veikė ir kaip informacijos, advokatavimo, švietimo, konsultavimo bei pagalbos kitoms NVO, vyriausybės institucijoms bei aktyvioms moterims centras. Tuo laikotarpiu MIC sukūrė internetinę moterų NVO duomenų bazę, internetinį moterų NVO tinklą. Tas laikotarpis pasižymėjo aktyviu tarptautiniu bendradarbiavimu, bendromis konferencijomis, mokymais kartu su kitomis Baltijos šalimis.

1996 m. MIC sudarė ir išleido atskiru leidiniu pirmąją moterų organizacijų rodyklę, vėliau (1998 ir 2000 m.) išleisti atnaujinti leidimai. 1999 metais, informacinėms technologijoms tampant vis labiau prieinamoms, buvo sukurta moterų organizacijų duomenų bazė internete. 2003 m. ji buvo atnaujinta, patobulinta paieška. 1999 sukūrė Moterų informacijos centro elektroninį tinklą, kuriame skelbė naudingą informaciją moterų NVO, lyčių studijų centrams, institucijoms ir organizacijoms, dirbančioms smurto prieš moteris mažinimo srityje, savivaldybėms.

1999 m. MIC užsakė statistinių tyrimų rezultatų analizę „Kaimo moterų užimtumas 1998 metais“, kurią atliko Statistikos departamento užimtumo statistikos skyriaus viršininkė Vitalija Motiekaitienė. Šią analizę MIC publikavo atskiru leidiniu.

2001 – 2004 m. MIC, kaip ir daugeliui kitų nevyriausybinių organizacijų, buvo gana sunkūs metai. Pamažu iš Lietuvos traukėsi donorų organizacijos, kurios finansuodavo veiklą. MIC  tęsė savo darbus daugiausia savanorystės pagrindais: palaikė sukurtą internetinį moterų NVO tinklą, į kurį išsiųsdavo visą gaunamą informaciją bei sudarė galimybes kitoms moterų organizacijoms skelbti savo informaciją.

2001 metais MIC vykdė Regioninio Jungtinių Tautų biuro Rytų ir Centrinei Europai projektą. Šio biuro užsakymu buvo kuriama ir palaikoma virtuali biblioteka, kurioje kaupiama viso Rytų ir Centrinės Europos regiono informacija, nušviečianti moterų padėtį šiose šalyse, JTVP bei kitų organizacijų įgyvendinamus projektus, elektroninės išleistų leidinių versijos. 2001 metų birželio viduryje Vilniuje vyko antroji tarptautinė konferencija moterų teisių klausimais “Moterys ir vyrai demokratinėje visuomenėje”. Tai buvo 1999 metais Reikjavike (Islandija) vykusio forumo tęsinys. Moterų informacijos centras aktyviai dalyvavo konferencijos nacionalinio komiteto darbe, organizavo šios konferencijos dalyvių prisistatymą Šiuolaikinio meno centre, išleido informacinę knygelę “Overview of the Lithuanian Women’s NGOs”.

Sumažėjus moterų skaičiui Lietuvos valdymo institucijose 2000 metų pabaigoje – 2001 metų pradžioje, lygių galimybių politika buvo ignoruojama. Todėl 2001 metų viduryje Moterų informacijos centras surengė Baltijos – Amerikos partnerystės programos finansuotą seminarą “Visuomeninių moterų organizacijų vaidmuo atstovaujant lyčių lygias galimybes”. Šis seminaras siekė padėti visoms Lietuvos visuomeninėms moterų organizacijoms atrasti naujus bendradarbiavimo metodus ir veikimo strategijas, plėtojant lygių galimybių diegimą ir įgyvendinimą. Seminaro dalyvės priėmė kreipimąsi į Lietuvos Respublikos Ministrą Pirmininką dėl lygių galimybių politikos Lietuvoje sustiprinimo.

2002 m. MIC įgyvendino projektą „Lyčių aspekto integravimas į Lietuvos politiką“, kurio tikslas -padėti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai diegiant lyčių aspekto integravimą į teisėkūrą bei vyriausybės programas ir planus, platinti informaciją apie lyčių lygybę, šviesti visuomenę. Tam buvo sukurtas internetinis portalas „Lygus.lt“ (2002 m. kovo mėn.), kuriame buvo renkama ir skelbiama, vyriausybei bei nevyriausybinėms organizacijoms reikalinga statistinė bei analitinė informacija lyčių klausimais. Portale sukurta duomenų bazė lyčių aspekto integravimo klausimais, moterų NVO bazė, leidžiamas biuletenis „Moters pasaulis“. Kai 2003 m. birželio mėn. Vyriausybė patvirtino Valstybinę moterų ir vyrų lygių galimybių programą 2003 – 2004 m.,  MIC šią programą išleido atskiru leidiniu kartu su Moterų nevyriausybinių organizacijų Lietuvoje sąvadu.

2003-tieji metai buvo labai svarbūs siekiant tinkamai pasirengti Europos Sąjungos struktūrinių fondų skiriamų lėšų panaudojimui, rengiant aktualias ir kokybiškas paraiškas. MIC įgyvendino projektą “ES Struktūrinių fondų teikiamos galimybės”, kurio tikslas – informuoti Lietuvos moterų NVO apie ES struktūrinius fondus, bei jų teikiamas galimybes, o taip pat numatyti veiklos perspektyvas ir prioritetus bendrai veiklai. 2003 m. MIC atstovės dalyvavo steigiant ir stiprinant Moterų užimtumo centrus: Jurbarke, Šilutėje, Šilalėje, Klaipėdoje ir Skuode, vedė seminarus bedarbėms moterims Marijampolės ir Tauragės apskrityse. Moterų informacijos centro atstovės dalyvavo kuriant Lietuvos nacionalinį moterų forumą prie LR Seimo Šeimos ir vaiko reikalų komisijos, buvo jo valdyboje, taip pat dirbo darbo grupėje būsimos komisijos Nevyriausybinių organizacijų klausimais prie LR Vyriausybės nuostatams rengti. LR Ministras pirmininkas 2003 m. apdovanojo Moterų informacijos centrą “Už ryšio ir tinklų sukūrimą bei palaikymą tarp visų moterų nevyriausybinių organizacijų”.

2003 m. vasarą virtualiuose rinkimuose MIC buvo išrinktas viena iš penkių geriausių moterų organizacijų, kovojančių už lygias teises ir galimybes (iš 13 nominuotų).

2004 m. Moterų informacijos centras kartu su Socialiniu inovacijų fondu parengė ataskaitą apie Lietuvos moterų ekonomines, socialines ir kultūrines teises 32-ajai Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komiteto sesijai, bei  pristatė ją Ženevoje.

Moterų informacijos centras, būdamas ilgalaikiu Europos moterų lobistinės organizacijos (EMLO) asocijuotu nariu, ėmėsi iniciatyvos ir pakvietė moterų organizacijas įkurti Lietuvos moterų lobistinę tarybą, kuri 2004 m. spalio mėn. tapo pilnateise Europos moterų lobistinės organizacijos nare, o MIC direktorė buvo išrikta EMLO valdybos nare. Šis įvykis lėmė Moterų informacijos centro strateginės krypties pokyčius – kitų moterų NVO koordinavimo ir informavimo funkcijas centras pamažu perleidžia Lietuvos moterų lobistinei tarybai (dabar Lietuvos moterų lobistinė organizacija, LMLO), o pats pradeda įgyvendinti atskirus projektus.

2005 m. lapkričio mėnesį MIC pirmą kartą organizavo konkursą „Lygiausia darbovietė“. Konkursas tapo periodiniu, paskutinį kartą organizuotas 2021 m.

2006 10 – 12 mėn. MIC įgyvendino projektą „Neformalus švietimas – priemonė moterų socialiniam ir pilietiniam aktyvumui skatinti“, kurį rėmė Lietuvos suaugusiųjų švietimo ir informavimo centro administruojama Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programa.

Moterų informacijos centras, įgyvendindamas Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2005–2009 metų programą, atliko tyrimą „Moterys ir vyrai Lietuvos visuomenėje – 2009“. Šio tyrimo rezultatai buvo lyginami su ankstesnių, 1994-ų ir 2000-ų metų, tyrimų rezultatais. Darbo tikslas – atlikti moterų ir vyrų padėties pokyčių visose srityse išplėstinį tyrimą ir įvertinti Valstybinių moterų ir vyrų lygių galimybių 2003-2004 metų ir 2005-2009 metų programų įgyvendinimo rezultatus ir poveikį.

2009 – 2011 m. – advokatavimo dėl Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo laikotarpis. Nuo 2010 m. MIC atstovauja Lietuvos moterų lobistinę organizaciją Europos moterų lobistinės (EWL) organizacijos Smurto prieš moteris Observatorijoje.

2011 m. MIC pradeda dirbti su jaunimu lyčių lygybės klausimais, atnaujina portalą Lygus.lt, atsiranda socialiniuose tinkluose, kartu su AVON organizuoja trumpametražių filmų konkursą „Kalbėkime apie smurtą prieš moteris“.

2012 m. įsteigtas MIC Specializuotos kompleksinės pagalbos centras SPC (dabar – SKPC). 2012 m. buvo sukurtas socialinio tinklo Facebook profilis SuperTėvelis, dėl kurio kilo didelis ažiotažas, ir kuris kelerius metus buvo aktyvus.

2017 m. parengtos „Rekomendacijos dėl veiksmų kovojant su antisemitizmu ir romofobija Lietuvoje“. 2017 – 2022 m. MIC kaip ekspertas dalyvauja projekte „Savivaldybės sėkmės kodas – lyčių lygybė“.

2019 m. pradeda veikti Pagalbos moterims linija, teikianti nemokamą ir 24/7 pasiekiamą emocinę paramą telefonu ir internetu visiems besikreipiantiems visoje Lietuvoje.

2021 m. rugpjūčio mėn. MIC pradeda veikti kaip Akredituota įstaiga, teikianti pagalbą asmenims nukentėjusiems nuo nusikalstamos veikos.

Svarbiausi MIC pasiekimai apima platų temų spektrą – smurtas prieš moteris, lyčių lygybės klausimai švietime, moterys darbo rinkoje, moterys politikoje ir sprendimų priėmime, moterų migrančių problemos bei jaunimas ir lyčių lygybė.

SMURTAS PRIEŠ MOTERIS

MIC buvo vienas iš pirmųjų iškėlusių į viešumą smurto prieš moteris problemą. 1994 m. atliktame sociologiniame tyrime „Moteris Lietuvos visuomenėje“ buvo blokas klausimų apie patiriamą smurtą ir tai buvo pirmieji moksliniai duomenys apie smurtą prieš moteris Lietuvoje (rezultatai publikuoti leidinyje „Moteris Lietuvos visuomenėje“, 1995). 1997 m. MIC inicijavo keletą tyrimų apie smurtą prieš moteris, kurių svarbiausias – pirmasis viktimologinis tyrimas „Smurtas prieš moteris Lietuvoje“. Taip pat inicijavo pirmąjį viešosios nuomonės apie smurtą prieš moteris tyrimą, statistinių duomenų apie moterų patirtas traumas, jų gydymą Žalgirio ligoninėje (Vilniuje) rinkimą bei analizę. Šių bei kitų tuo metu atliktų tyrimų rezultatus MIC publikavo leidinyje „Smurtas prieš moteris Lietuvoje“ (1999) lietuvių ir anglų kalbomis. 1998 m. MIC išvertė ir išleido Jungtinių tautų parengtą vadovą „Kovos su buitiniu smurtu būdai: įvairių šalių patirties apibendrinimai“, parengė ir išleido brošiūrą „Praktiniai patarimai smurtą patyrusioms moterims“. 1997 m. MIC organizavo seminarą policijos pareigūnams „Smurtas buityje – kas toliau?“ 1996 m. MIC buvo pirmoji NVO, iškėlusi prekybos moterimis problemą, išleido pirmąją informacinę skrajutę važiuojančioms į užsienį uždarbiauti merginoms, vėliau patirtį perdavė kitoms organizacijoms.

2001 m. smurto prieš moteris problemą MIC iškėlė į regioninį lygmenį: organizavo kampaniją „Gyvenimas be smurto“  9 šalyse, atliko regioninius smurto tyrimus, šalia pagrindinės krypties – pagalbos nukentėjusioms nuo smurto moterims ir visuomenės švietimo bei informavimo – ėmė vystyti naują strateginę kryptį – darbą su jaunuoliais ir vyrais, įtraukiant juos į kampaniją.

Nuo 2004 m. balandžio 1 dienos Moterų informacijos centras kartu su Oslo teisinės pagalbos centru moterims pradėjo įgyvendinti projektą „Teisinės konsultacijos moterims“, teikdamas nemokamas teisines konsultacijas moterims.

Plėsdamas smurto prieš moteris tematiką, 2005-2006 m. centras atliko šeiminio smurto aukų apklausą moterų lytinės sveikatos medicinos įstaigose, 2004-2006 m. dalyvavo Baltijos šalių tinklo prieš prostitucijos legalizavimą ir dekriminalizavimą veikloje. 2006-2008 m. dėmesio lauke atsirado nauja kryptis seksualinio smurto srityje – merginų išprievartavimai per pasimatymus. MIC organizavo pagalbą aukoms, kūrė prevencijos strategijas, 2007 m. dalyvavo kompleksiniame tarptautiniame tyrime „Merginų išprievartavimai per pasimatymus: pagalba aukoms ir prevencijos strategijos”.

2005 -2006  metais MIC vadovavo pirmajam savo projektui, kurį finansavo Europos komisija. Tai – gerosios praktikos pavyzdžių analizė ir bendradarbiavimo plėtojimas kovojant su smurtu prieš moteris 5 Baltijos ir Šiaurės šalyse. Jo veiklos buvo nukreiptos į lygių teisių ir galimybių politikos taikymą praktikoje, sutelkiant dėmesį į kovą su smurtu prieš moteris ir vaikus.

2006 m. MIC daugiau dėmesio skyrė kovai su prekyba moterimis. Buvo teikiama pagalba, apsauga, saugus grąžinimas ir reabilitacija moterims, parduotoms seksualinio išnaudojimo tikslais, atliktas tarptautinis tyrimas. Centras įgyvendino projektą prieš prekybą moterimis ir vaikais priverstinio darbo tiksliais, parengė nacionalinį tyrimą tema „Priverstinio darbo paplitimas Lietuvoje“. 2016 m. įgyvendino tarptautinį projektą prieš prekybą moterimis, siekiant jas išnaudoti darbui namuose.

2010 m. MIC įsijungė į tarptautinį projektą prieš moterų genitalijų žalojimą (MGŽ). Įgyvendindamas mokymų medikams apie MGŽ programą, organizavo informacines kampanijas socialiniuose tinkluose, dalyvavo tarptautiniuose mokymuose ir projektuose, skirtuose šios temos viešinimui.

MIC įgyvendino projektus, skirtus specialistų, dirbančių su smurto aukomis, kompetencijų tobulinimui.  2010 m. buvo įgyvendinamas tarptautinis projektas „Policijos darbo gerinimas teikiant paslaugas smurto šeimoje aukoms“, keičiantis gerosiomis patirtimis tarptautiniu mastu, organizuojant mokymus teisėtvarkos ir teisėsaugos pareigūnams, socialiniams darbuotojams, NVO atstovams. Projekto įgyvendinimo metu paruošta ir įgyvendinta 4 modulių mokymų programa teisėsaugos ir teisėtvarkos pareigūnams ir socialiniams darbuotojams iš 3 Baltijos šalių; išleistas “Vadovas specialistams, dirbantiems su nukentėjusiais nuo smurto šeimoje”.

2012 m. rugsėjo mėn. Moterų informacijos centre įkuriamas Specializuotos pagalbos centro (dabar – Specializuotos kompleksinės pagalbos centras SKPC) padalinys. 2017 m parengtas pirmasis SKPC teikiamos pagalbos proceso aprašas – kuris vėliau tobulintas ir patvirtintas Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacijos, vienijančios visus SKPC.

2012 m. MIC pradėjo šviesti moksleivius/jaunimą, organizuodamas kampanijas bei mokymus jaunimui, ypatingą dėmesį skirdamas  jaunimo skatinimui atsakingai naudotis socialiniais tinklais, mažinti smurtą lyties pagrindu, vengti patyčių elektroninėje erdvėje.

2013 m. MIC pradėjo įgyvendinti projektus susijusius su seksualiniu smurtu, organizuodamas informacines švietėjiškas veiklas, dalyvaudamas įvairiuose tarptautiniuose projektuose.

2016 m. MIC pradeda bendradarbiauti su valstybės ir savivaldybių institucijomis, dirbančiomis apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje, pagalbos nukentėjusiems bei smurto prevencijos srityse. 2016 m. pasirašo  sutartį su Vilniaus apskrities Vyriausiuoju policijos komisariatu, vėliau su Vilniaus ir Elektrėnų miestų bei Vilniaus, Šalčininkų, Širvintų ir Švenčionių rajonų savivaldybėmis. 2023 m. MIC pasirašė bendradarbiavimo susitarimą-protokolą su Vilniaus miesto Vaiko teisių apsaugos tarnyba.

2018 m. MIC pradėjo dirbti su smurto prieš klausos negalią turinčius žmones problema. 2023 m. kovo mėn. Lietuvos kurčiųjų draugija skyrė MIC apdovanojimą už  pradėtas teikti nuotolines konsultacijas lietuvių gestų kalba smurtą partiriančioms klausos negalią turinčioms moterims ir mergaitėms.

2018 spalio 9 d. MIC tapo Lietuvos moterų teisių  įtvirtinimo asociacijos (LMTĮA),  tuo metu vienijusios 16 nevyriausybinių organizacijų, vykdančių SKPC funkcijas, nariu. Tais pačiais metais SKPC tinklas  laimėjo Nacionalinių lygybės ir įvairovės apdovanojimą „Lyčių lygybės“ kategorijoje. 2018 m. rugsėjo 30 d. MIC tapo Lietuvos emocinės paramos tarnybų asociacijos asocijuotu nariu ir pradėjo planuoti bei organizuoti naujo Pagalbos moterims linijos padalinio veiklą.  2019 m. sausio 9 d. prasidėjo savanorių mokymai, o balandžio 2 d. Vilniuje pradėjo veikti Pagalbos moterims linija, teikianti nemokamą ir 24/7 pasiekiamą emocinę paramą telefonu ir internetu visiems besikreipiantiems visoje Lietuvoje.

2019–2022 m. MIC su partneriais įgyvendino projektą „Smurtas artimoje aplinkoje: prevencija, apsauga, pagalba, bendradarbiavimas“, apimantį tyrimus, specialistų mokymus visose savivaldybėse, SKPC darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, žurnalistų mokymus, informacinę kampaniją. Parengė rekomendacijas dėl smurto artimoje aplinkoje prevencijos, apsaugos, pagalbos ir paslaugų užtikrinimo nuo jo nukentėjusiems asmenims bei tarpinstitucinio bendradarbiavimo tobulinimo.Taip pat įgyvendino projektus „Moterys ir vaikai saugūs savo mieste“, „Žaisk už savo teises! Inovatyvios strategijos prieš seksizmą ir diskriminaciją“, „Sveikų santykių ABC: nuo asmeninio saugumo iki klestinčios ateities“.

2021 m. MIC pradėjo naują temą – JT Saugumo tarybos rezoliucijai 1325 skirtą projektą, kurio metu surengta tarptautinė konferencija, skatinanti moterų dalyvavimą taikos ir saugumo palaikymo procesuose, taip prisidedant prie smurto lyties pagrindu mažinimo, bei didesnio moterų atstovavimo priimant sprendimus nacionaliniu mastu ir savivaldoje.

2023 m. kovo mėnesį MIC SKPC tapo akredituotu Specializuotos kompleksinės pagalbos centru.

Smurto prieš moteris problemos viešinimui, visuomenės informavimui ir konsultavimui pasitelkti tyrimai, įvairūs mokymai, konferencijos bei kitos inovatyvios priemonės – mobilus ekspertų biuras, autoparduotuvės, nemokamos pagalbos telefono numerio viešinimas ant miltų pakelių, reklama parduotuvių tinkle „Maxima“, eitynės Vilniuje ir kt. 2003 m. MIC dalyvavo pasaulinėje V-dienos kampanijoje, kurios tikslas – stabdyti smurtą prieš moteris ir mergaites pasauliniu mastu. 2004 m. atkreipdamas visuomenės dėmesį į seksualinio smurto problemą, MIC gavo išimtines teises į  E.Ensler pjesę „Vaginos monologai“, pagal kurią buvo pastatytas radijo spektaklis. Vasario 14 d. šis buvo transliuotas per Lietuvos nacionalinį radiją, atskirai buvo išleistas pjesės tekstas. 2006 m. MIC buvo pirmųjų eitynių dėl smurto vienas iš organizatorių tarptautinės akcijos „16 dienų be smurto prieš moteris“ metu. 2007 m. MIC suorganizavo akciją jaunimui prieš prekybą moterimis „Tu neįkainojama“, socialinę akciją „Aš nesu trečia“ (remiantis tyrimų duomenimis, kas trečia moteris patiria smurtą). 2010 m. –  įvyko socialinė akcija „Suknelių istorijos“, suorganizuotas įvairių filmų apie smurtą prieš moteris demonstravimas, tylios eitynės „Grąžink saugią naktį“, paroda “Moterys prieš smurtą” (sumuštų moterų paroda). 2012 m. 10-tyje Lietuvos miestų buvo suorganizuota socialinė akcija „Lygių galimybių desantas“ – filmo „Miegančių drugelių tvirtovė“ peržiūra ir diskusija apie smurto šeimoje problemą bei lyčių lygybės svarbą mūsų visuomenėje. 2013 m. centras prisijungė prie tarptautinės Europos moterų lobistinės organizacijos socialinės akcijos skatinančios ES valstybes nares greičiau pasirašyti ir ratifikuoti Stambulo konvenciją, kartu su Moterų parlamentine grupe Seime organizuodamas konferenciją, skirtą seksualinio smurto prieš moteris problemai Lietuvoje aptarti. 2015 m. MIC pradėjo kampaniją socialiniuose tinkluose, kuriems pritaikė „Suknelių istorijas“. 2016 m.  SKPC viešinimui buvo suorganizuota konferencija LR Prezidentūroje „Specializuotos pagalbos centrai – tikros istorijos, reali pagalba“. Pastaraisiais metais viešinimui aktyviai naudojami socialiniai tinklai, kuriami video, dokumentiniai filmai, internetiniai žaidimai.  2021 m. sukurtas dokumentinis filmas „10 metų Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymui“. 2022 m. buvo organizuota konceptuali meno ir vaizdo klipų paroda, kurios tikslas – skatinti smurto atpažinamumą visuomenėje bei stiprinti visuomenės nepakantumą smurtui artimoje aplinkoje, organizuota socialinė kampanija „Nėra OK“ skirta jaunimui apie smurtą lyties pagrindu.

LYČIŲ LYGYBĖS KLAUSIMAI ŠVIETIME

Keldamas bei tirdamas  lyčių lygybės švietime problemą MIC ir čia buvo pirmeiviu. 1999 m. centras kartu su Vilniaus ir Šiaulių universitetais atliko tyrimą „Lyčių skirtumai švietime“, publikavo jo rezultatus (2000), organizavo mokslinę-praktinę konferenciją, su Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutu išleido mokslinių straipsnių rinkinį „Moteris: tapatumo paieškos“, organizavo dviejų dienų mokymus mokytojams iš visos Lietuvos „Lyčių skirtumai švietimo sistemoje“.   

2006-2007 m. MIC įgyvendino projektą „Lygių galimybių mokymai informacijos ir dokumentavimo specialistams“. Kartu su partneriais iš Italijos, Belgijos ir Vengrijos buvo sukurtos rekomendacijos, kaip į įvairias mokymų programas įtraukti lyčių lygybės aspektą. Sukurtas ir į lietuvių kalbą išverstas geros patirties pavyzdžių vadovas „Lyčių lygybės metras“, padedantis įvertinti ar paruošti mokymo kursus/programą laikantis lyčių lygybės nuostatų.

2009-2010 m. švietimo klausimais buvo bendradarbiaujama su Turkijos ir Graikijos organizacijomis. Projektas buvo pripažintas geriausiu Turkijos – projekto koordinatorės šalies – Nacionalinėje agentūroje.

2012 m. susipažįstama su mergaičių ir berniukų lygių galimybių pedagogika Danijos ikimokyklinio ugdymo įstaigose, siekiant paskatinti pokyčius, kurie leistų kritiškai vertinti lyčių stereotipus. Iš danų į lietuvių kalbą išverstos ir adaptuotos lietuviškam kontekstui vaikiškos knygutės (pasakų) ir idėjų vadovas ikimokyklinio ugdymo įstaigoms.

2017 m. įgyvendintas tarptautinis projektas „GENDER-ED: kova su lyčių stereotipais švietime ir profesiniame orientavime“, kurio pagrindinis tikslas – atkreipti dėmesį į neigiamus stereotipus renkantis profesiją ir karjerą bei propaguoti lygias galimybes švietime ir profesiniame orientavime. Projektas apėmė tiriamąsias veiklas, lyčių lygybės dirbtuves mokytojams,  mokymus pedagogams ir profesijos konsultantams iš skirtingų savivaldybių, užsiėmimus su mokiniais. Parengta metodinė medžiaga pedagogams „Lytis ir švietimas: lyčių stereotipai švietime ir profesiniame konsultavime“ bei Vilniaus universiteto Pedagogų kompetencijų ir plėtros centre akredituota mokymų programa.

2021- 2022 m. įgyvendintas projektas „BEE. Lyčių lygybė ankstyvajame ugdyme“kurio metu atlikti tyrimai bei sukurtos ir išbandytos priemonės, padedančios kovoti su lyčių stereotipais ankstyvojo ugdymo aplinkoje. Išleistos Rekomendacijos pedagogams bei „Edukacinių priemonių rinkinys, padedantis kovoti su lyčių stereotipais ankstyvojo ugdymo aplinkoje”.

2022 m.  vykdytas  projektas „Sveikų santykių ABC nuo asmeninio saugumo iki klestinčios ateities“ ir parengta video pamoka mokyklų bendruomenėms „Lyčių stereotipai mokykloje“.

MOTERYS DARBO RINKOJE

Nuo 2003 m. MIC daug dėmesio skyrė šeimos ir darbo rinkos tematikai. Centras fokusavosi į švietėjišką veiklą, dauguma projektų – lyčių lygybės mokymai, skirti darbdaviams ar įvairioms bendruomenėms, teikė pasiūlymus dėl šeimos ir darbo derinimo. Moterų įgalinimo projektai apėmė kompiuterio pradmenų ir interneto kursus bedarbėms moterims, gyvenimo aprašymo ruošimą ir prisistatymą darbdaviui, rengiamos radijo laidos visose 10 Lietuvos apskričių, skirtos bedarbėms bei socialinėje atskirtyje esančioms moterims. Toliau dirbant su ekonominiu moterų įgalinimu, 2006 – 2008 m. moterų užimtumas skatinamas informacinės visuomenės plėtros kontekste, 2005 – 2007 m. sukuriamas paramos tinklas reintegracijai į darbo rinką Utenos ir Vilniaus apskrityse.

2004- 2007 m. įgyvendintas projektas „FORWARD! Šeima ir darbas – suderinami“ kuriuo siekta padėti tėvams derinti šeimos ir darbo pareigas. 3 ikimokyklinio ugdymo įstaigose įsteigiamos pailginto darbo laiko grupės. Tėvams taip pat teikiama kompleksinė pagalba (socialinio darbuotojo, psichologo ir teisininko paslaugos), suteikiama galimybė tobulinti profesinę kvalifikaciją. Šeimos, dalyvavusios šiame projekte, džiaugėsi akivaizdžia nauda ir pagalba, kuri jiems padėjo integruotis į darbo rinką ir auginti mažamečius vaikus. Šio projekto patirtimi buvo pasiremta rengiant valstybinę 2007-2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą.

2009-2012 metais MIC įgyvendino projektą „Darom verslą 2009“, kuriuo siekė įgalinti Lietuvos moteris, patiriančias socialinę atskirtį, užimti lygiateisę vietą darbo rinkoje, suteikiant reikalingų žinių bei skatinant jų norą pradėti ar vystyti savo verslą, susirasti norimą darbą. 2010 m. projektas sulaukė didžiausio ekspertų įvertinimo ir užėmė II vietą Lietuvos gyventojų palaikymo konkurse „Europos burės 2010“ nominacijoje „už socialinės integracijos skatinimą“ ir gavo LR Finansų ministrės padėką už pastangas įgyvendinant projektą, kuris teikia šaliai apčiuopiamą naudą.

Pradėjus dirbti su neįgaliaisiais, įgyvendintas projektas „Neįgaliųjų integracijos į darbo rinką mechanizmo tobulinimas ir įdiegimas“.

2012 m. MIC kartu su Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (ir dar su 5 šalimis) įgyvendino projektą “Orus darbas – orus gyvenimas!“, kurio tikslas – vienyti jėgas siekiant darnaus vystymosi bei propaguoti oraus darbo – oraus gyvenimo idėjas. Buvo sukurtos bendros tarptautinės strategijos, organizuoti mokymai, lobistinė veikla, šviečiamieji renginiai, solidarumo akcijos.

2013 m. MIC pradėjo įgyvendinti projektą „Lyčių lygybė – pelninga investicija!“, siekiantį mažinti nelygybę užimtumo srityje tarp moterų ir vyrų bei jų tarpusavio santykiuose individualiame ir instituciniame lygmenyse. Jis apėmė visuomenės informavimo ir švietimo kampaniją, renginius, gilinančius supratimą apie moterų ir vyrų nelygybės užimtumo srityje priežastis, pasekmes bei lygybės skatinimo priemones.

Organizuoti konkursai „Lygiausia darbovietė”, konferencijos, profesionalių konsultacijos verslininkėms. Viešinamas partnerio Šiaulių universiteto atliktas tyrimas „Lietuvos moterų ir vyrų nelygybė biržinių akcinių bendrovių valdybose“.

2019-2020 m. MIC dalyvavo projekte „Pajamų skirtumo tarp moterų ir vyrų mažinimas“, kurio tikslas – informuoti visuomenę apie moterų ir vyrų darbo užmokesčio bei pensijų skirtumo poveikį jų kasdieniam gyvenimui. Projekto partneris – MRU – atliko tyrimus: “Darbo užmokesčio ir pensijų atotrūkio tarp moterų ir vyrų priežasčių analizė” ir “Lietuvos įmonių ir įstaigų darbuotojų ir darbdavių tyrimas”. Jų rezultatų pristatymui MIC organizavo nacionalinę konferenciją bei mokymus visose Lietuvos apskrityse.

2017–2022 m. MIC aktyviai dalyvavo Lygių galimybių kontrolieriaus projekte „Savivaldybės sėkmės kodas – lyčių lygybė“, vesdamas mokymus ir konsultacijas savivaldybių specialistams bei diskusijas bendruomenėms.

MOTERŲ DALYVAVIMAS POLITIKOJE IR SPRENDIMŲ PRIĖMIME

Siekdamas kuo lygesnio politinės galios pasiskirstymo tarp moterų ir vyrų, MIC daug dėmesio skyrė moterų lyderių politikoje bei sprendimų priėmime ugdymui, siekė padėti moterims per rinkimus. Agitacijos balsuoti už moteris pagrindimui MIC atliko statistinę analizę bei tyrimus, kuriuos publikavo rinkinyje „Moterys ir rinkimai“ lietuvių (1998) ir anglų (1999) kalba.   

2005–2008 m. MIC įsijungė į projektą „Moterų politikių iniciatyvos skatinimas, siekiant proporcingo lyčių atstovavimo“. Centras šiame projekte buvo atsakingas už moterų politikių duomenų bazės sukūrimą ir palaikymą informaciniame portale moterims. Buvo surinkta informacija apie 286 Lietuvos politikes arba politika aktyviai besidominčias moteris.

2008 m. rugsėjo mėn. Moterų informacijos centras kartu su  Europos moterų lobistine organizacija (EWL) kvietė visus prisijungti prie europinės kampanijos „Demokratija Europoje nebus šiuolaikiška be lyčių lygybės“, kurios tikslas – siekti, kad kuo daugiau moterų užimtų vadovaujančias pozicijas tarp Europos politikų ir kviesti moteris aktyviai balsuoti  Europos parlamento rinkimuose.

2012 m. buvo atliktas partijų rinkimų programų vertinimas lyčių aspektu.

2015 m. parengta bei Moterų ir vyrų lygių galimybių komisijos nariams pristatyta “Sprendimų projektų poveikio lytims vertinimo metodikos“ koncepcija. Gautas komisijos narių pritarimas, kaip poveikio lytims vertinimą integruoti į numatomą teisinio reguliavimo poveikio vertinimą, atliekant jo keitimą. Parengtas metodikos aprašas „Sprendimų projektų poveikio lytims vertinimo metodika arba lyčių lygybės patarėjas valstybės ir savivaldybių įstaigoms“.

MOTERŲ MIGRANČIŲ PROBLEMOS

2006 m. MIC kartu su kitomis NVO pradėjo dirbti su pabėgėliais. Projektas „120 dienų” buvo skirtas pabėgėlių moterų integracijai Lietuvoje, kurio metu 39 moterys, gyvenančios Kaune ir Klaipėdoje, lankė kompiuterinio raštingumo kursus, savipagalbos grupes su psichologu, diskusijų klubus, dienos centrą Klaipėdoje. Buvo atliktas tyrimas – pabėgėlių bei jų šeimų, siekiančių sėkmingos integracijos Lietuvos visuomenėje, poreikiai ir sunkumai, iškylantys integracijos į Lietuvos visuomenę procese organizuota informacinė kampanija. Sukurtas ir pristatytas dokumentinis filmas „Saugūs šalia jūsų“ DVD formatu.

2012 m. įgyvendinant tarptautinį projektą FORWARD, sukurtas kompetencijų aplankas ir pedagoginės priemonės, skirtos nustatyti, atpažinti, patvirtinti ir pagerinti moterų migrančių įgytas kompetencijas formalaus, neformalaus ir savaiminio mokymosi metu. Juo buvo siekiama mažinti migrančių nedarbą bei didinti socialinę integraciją.

2018 m., įgyvendinant projektą “New chance – new life” migrantų ir pabėgėlių socialinių verslumo kompetencijos buvo  plėtojamos per simuliacinius mokymus, akcentuojant  perdirbimą ir pakartotinį panaudojimą. MIC ekspertai paruošė medžiagą praktiniam vadovui ir platformai Internete apie socialinį verslą – jo teisinę aplinką ir finansavimą Lietuvoje, taip pat paruošė Pagrindinių kompetencijų, reikalingų kuriant socialinį verslą, aprašą, organizavo pilotinius mokymus migrantams Klaipėdoje.

2019 m. buvo įgyvendinamas projektas „FemResist – moterys prieš islamofobiją“. 2021 m. tarptautinės tolerancijos dienos (lapkričio 16) renginiai tęsėsi visą savaitę. MIC kartu su partneriais kvietė visus aktyvius Lietuvos piliečius ir  pilietines organizacijas švęsti įvairovę! Buvo organizuojami virtualūs ir gyvi renginiai Vilniuje bei Kaune.

JAUNIMAS IR LYČIŲ LYGYBĖ

2011 m. MIC pradėjo dirbti su jaunimu. Nuo 2012 m. MIC bendradarbiaudamas su Viduržemio lyčių lygybės institutu (Kipras) ir partneriais įgyvendino projektą “Jaunimas jaunimui, kartu galime pasipriešinti smurtui prieš mergaites ir merginas”, kurio metu pirmą kartą atlikta 400 moksleivių (15 – 17 m.) apklausa apie lyčių stereotipus ir smurtą lyties pagrindu. Vėliau parengto klausimyno pagrindu kitos NVO Lietuvoje pradėjo atlikti panašius tyrimus. Tyrimo pagrindu buvo sukurta viena pirmųjų programų smurto lyties pagrindu prevencijai. 

2012 m.  MIC organizavo mokymus „Ateities lyderiai“, kurių tikslas – supažindinti jaunimą su svarbiausiais lyčių lygybės principais, jų svarba kasdieniniame gyvenime bei smurto lyties pagrindu problema.

2014 m. MIC kartu su partneriais įgyvendino projektą „Saugumas man patinka“, kurio metu sukurtos priemonės smurto lyties pagrindu prevencijai elektroninėje erdvėje, sukurtas projekto puslapis, vesti mokymai.

2019 m. gruodžio 1 d. – 2022 m. lapkričio 30 d. MIC įgyvendino projektą „Žaisk už savo teises!“, kuriame panaudojamos inovatyvios strategijos prieš seksizmą ir diskriminaciją. Projekto tikslas –  mažinti smurtą lyties pagrindu vaikų ir jaunimo tarpe, skatinant kritinį ir kūrybišką socialinių medijų naudojimą, mažinant seksizmą bei lyčių stereotipų, diskriminacijos ir neapykantos kalbos elektroninėje erdvėje vartojimą. Sukurtas mobilus aplikacinis žaidimas „Play4!“, strateginis stalo žaidimas „Strateginės reakcijos“: elektroninė aplikacija, kurios metu moksleiviai gali žaisti savo mokykloje arba savivaldybėje, skanuodami QR koduose užkoduotas užduotis .

2021– 2022 m.  įgyvendinti projektai „Dare to care Baltics: jaunimo grupės smurto prevencijai“, „Sveikų santykių ABC nuo asmeninio saugumo iki klestinčios ateities“ kurių tikslas stiprinti jaunimo gebėjimus kurti sveikus santykius be smurto, vykdyti smurto lyties pagrindu ir prekybos žmonėmis prevenciją“. Sukurta Dare2Care metodika darbui su jaunimu, organizuota tarptautinė konferencija jaunimui, organizuoti  internetiniai mokymai mokytojams ir jaunimo darbuotojams, organizuota socialinė kampanija „Nėra OK“, parengta video pamoka mokyklos bendruomenei „Smurtas jaunimo santykiuose“.