Skaldykime stiklo lubas!

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Kiekvienas turi būti vertinamas pagal savo gebėjimus ir gauti atlygį, priklausantį nuo darbo rezultatų. Regis, tokia paprasta tiesa vis dar yra siekiamybė Lietuvos darbo rinkoje. Diskriminacija dėl lyties sunkiai nustatoma, nes visuomenėje gajūs stereotipai ir dažnai net diskriminuojamasis jos nepastebi. Tačiau statistika teigia, jog moterys Lietuvoje uždirba 12 procentų mažiau nei vyrai, jog jos, siekdamos karjeros, patiria „stiklinių lubų[1]“ efektą, jog, nors ir turėdamos geresnį išsilavinimą užima menkesnes pareigas.

Šias metais  Moterų informacijos centras kartu su 3 partneriais pradeda įgyvendinti projektą „Moterų ir vyrų padėties skirtumų mažinimas ekonominių sprendimų priėmime Lietuvoje“.

Projekto tikslas: ištirti, įvertinti ir informuoti apie priemones, skirtas gerinti moterų atstovavimą atsakingose ir vadovaujamose pareigose priimant ekonominius  sprendimus, skatinti vienodą atstovavimą vyrams ir moterims įvairiais hierarchiniais lygmenimis, visų pirma Lietuvos valstybinėse ir privačiose įmonėse.

Projekto trukmė: 2013 m. spalio 15 d. – 2015 m. spalio  14 d.

Projekto vadovaujantis partneris – LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto partneriai: Šiaulių universitetas ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

Projektas apima keturis pagrindinius veiklų blokus:

1. Projekto valdymas ir administravimas.

 • Išsami projekto darbo programa;
 • Partnerių susitikimai;
 • Projekto veiklos koordinavimo ir stebėsenos procesas;
 • Tarpinės ir galutinės atskaitos;
 • Skleidžiama informacija apie projekto rezultatus.

2. Išsamus tyrimas. Atsakingas partneris – Šiaulių universitetas. Tikslai:

 • Atlikti išsamų padėties Lietuvoje, susijusios su vyrų ir moterų lygybės ekonominių  sprendimų priėmimo procese užtikrinimu taikant pažangiausius metodus, tyrimą ir skleisti jo rezultatu;
 • Parengti konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas dėl moterų dalyvavimo bendrovių valyme priimant sprendimus visais lygiais stiprinimo, taikant subalansuotą požiūrį ir veiksmingą priemonių bei mechanizmų rinkinį, kuriais būtų atsižvelgiama į reikiamas politines, ekonomines ir socialines sąlygas;
 • Skatinti veiksmingą partnerystę su nacionalinėmis suinteresuotomis šalimis ir naujausiai įsteigtų įmonių Europoje partnerystę, kuriomis būtų remiama versle dalyvaujančių moterų lyderystė;
 • Įvertinti nacionalinius įstatymus, susijusius su pasiūlymu dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl biržinių bendrovių nevykdomųjų direktorių pareigas einančių asmenų lyčių pusiausvyros gerinimo ir atitinkamų priemonių.

3. Mokymai. Atsakingas partneris – Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba.

 • Valstybės tarnautojams, profesinių sąjungų, verslo ir žiniasklaidos atstovams bus organizuotas 6 seminarų ciklas, kurio metu bus pristatytas išsamus informacinis paketas, apimantis duomenis apie atitinkamus teisės aktus, taip pat teigiamus veiksmus, kuriais siekiama skatinti lyčių lygybę;
 • Speciali mokymų programa dėl lyčių aspekto integravimo nustatant privalomą kvotų sistemą, kurios tikslas – užtikrinti proporcingą skirtingų lyčių atstovavimą viešųjų ir privačiųjų bendrovių valdybose;
 • Valstybės tarnautojai jų kompetencijos srityse atliks nedidelės apimties bandomuosius lyčių tyrimus (taikydami 3R metodą);
 • Bus dalijamasi žiniomis apie ES ir nacionalinius teisės aktus, politiką, programas, iniciatyvas proporcingo lyčių dalyvavimo priimant ekonominius sprendimus srityje;
 • Bus didinamas tikslinių grupių ir visų dalyvių (maždaug 100 asmenų), dalyvaujančių skatinant lyčių lygybę ekonominių (taip pat ir politinių) sprendimų priėmimo procese, sąmoningumas, informuotumas, kompetencija ir bendras pasirengimas.

4. Informuotumo didinimo kampanija. Atsakingas partneris – Moterų informacijos centras.

 • Bus didinamas tikslinės grupės informuotumas apie nepakankamą moterų dalyvavimą priimant ekonominius sprendimus ir skatinamos viešosios ir politinės diskusijos, kviečiančios šalinti diskriminacines kliūtis, kurios vis dar trukdo moterims, nepaisant gebėjimų, užimti aukščiausios su verslo sprendimų priėmimu susijusias pareigas;
 • Bus didinamas platesnės visuomenės sąmoningumas ekonominės lyčių lygybės klausiamais ir bus pateikti faktiniai įrodymai apie aktyvaus moterų dalyvavimo sprendimų priėmimo procese naudą;
 • Aktyvios dirbančios moterys galės prisijungti pire tinklų, kuriais remiama veikla šalinant įvairias kliūtis, trukdančias moterims tapti bendrovių valdybų narėmis;
 • Supažindinti darbdavius, darbuotojus ir įmones su informacija, kad valdybos, kurių proporcingesnė lyčių atžvilgiu sudėtis gali padėti sukurti našesnę ir pažangesnę darbo aplinką, kuri leis pagerinti įmonės veiklos rezultatus.

progress programme_logo mic_logo_whitesocmin1

Projektas vykdomas pagal Europos Bendrijos bendrojo užimtumo ir socialinio solidarumo programą PROGRESS (2007-2013). Projektas finansuojamas pagal 2007–2013 m. Europos Bendrijos bendrojo užimtumo ir socialinio solidarumo programą (PROGRESS). Šią programą įgyvendina Europos Komisija. Programa sukurta siekiant finansiškai paremti užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių srities Europos Sąjungos tikslų įgyvendinimą ir taip prisidėti prie strategijoje „Europa 2020“ nustatytų šios srities tikslų įgyvendinimo. Daugiau informacijos rasite http://ec.europa.eu/progress.
[1] “Stiklinių lubų efektas” – nematomas, bet neperlaužiamas barjeras, kuris neleidžia moteriai užimti aukštesnių vadovaujančių pareigų, nepriklausomai nuo jos kompetencijos ir darbo rezultatų.

Parašykite komentarą