Projektas: Politinis moterų dalyvavimas pažangai: nuo analizės iki veiksmo

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Moterų informacijos centras vykdo Lietuvos moterų lobistinės organizacijos koordinuojamą projektą: Politinis moterų dalyvavimas pažangai: nuo analizės iki veiksmo. Šio projekto tikslas – paskatinti moteris įsitraukti ir aktyviai dalyvauti politiniame gyvenime bei rinkimuose, taip pat mažinti stereotipus, susijusius su lytimi politinėje veikloje, vykdant informacines, švietėjiškas bei advokacines veiklas, paremtas faktais ir duomenimis grįsta analitika.

Projektą vykdo kiti keturi partneriai:

 • Kauno moters užimtumo ir informacijos centras (KMUIC)
 • Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras (KSPPC)
 • Lygių galimybių plėtros centras (LGPC)
 • Moterų informacijos centras (MIC)
 • Socialinių inovacijų fondas (SIF)

Projekto metu

 1. Didinamos moterų dalyvavimo politikoje galimybės šviečiant visuomenę ir taip formuojant viešąjį diskursą, skatinantį lyčių požiūriu paritetinės demokratijos įtvirtinimą:
 • Pravesta informacinė kampanija apie lyčių balanso naudą politikoje, paremta projekto metu surinktais faktais bei duomenimis, pasiekianti 270 000 vartotojų.
 • Parengtos ir viešinamos 9 tinklalaidės “Drąsa būti lydere” moterų į(si)traukimo ir dalyvavimo politikoje klausimais, pasiekiančios apie 18 000 vartotojų.
 • Sukurtos 3 internetinės TV laidos “Feminizmo dozė”.
 • Publikuoti ir viešinami 6 straipsniai portaluose, skatinantys moteris dalyvauti politikoje.
 • Transliuotos 3 nacionalinės ir 3 regioninės radijo laidos, kreipiančios visuomenės dėmesį į moterų dalyvavimo politikoje svarbą ir kliūtis.
 1. Atlikta moterų įsitraukimo ir dalyvavimo politiniame gyvenime bei rinkimuose analitinė stebėsena, įgyvendinant 3 analitines veiklas:
 • Analizuotos politinių partijų 2020 metų rinkimų programos lyčių lygybės aspektu.
 • Išanalizuoti 2023 m. rinkimų rezultatai, nustatantys sąlygas moterims būti išrinktoms.
 • Nustatyta moterų dalyvavimo politikoje ir lyčių lygybės padėties savivaldybėse ryšys.
 1. Remiantis analitinių veiklų rezultatais parengtos ir įgyvendintos, duomenimis ir faktais grįstos, švietėjiškos priemonės, padėsiančios įgalinti moteris aktyviau dalyvauti politikoje:
 • Surengta nacionalinė diskusija “Politinis moterų dalyvavimas pažangai: nuo analizės iki veiksmo”.
 • Surengta diskusija Lietuvos mokslo taryboje dėl moterų ir vyrų pusiausvyros sprendimų priėmimo pozicijose.
 1. Vykdomos advokacijos priemonės laikinųjų specialiųjų priemonių taikymui, siekiant padidinti moterų skaičių politikoje ir padėti Vyriausybei įgyvendinti Jungtinių Tautų Moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto ir 29 rekomendacijas Lietuvai dėl lyčių pusiausvyros politikoje didinimo :
 • Parengta apžvalga apie laikinųjų specialiųjų priemonių taikymą užsienio šalyse ir jų gerąsias praktikas
 • Organizuota apskrito stalo diskusija su politikais dėl teisės aktų pakeitimų, skatinančių laikinųjų specialiųjų priemonių taikymą.
 1. Viešinamos projekto veiklos bei jų poveikis Informacijos skleidimas ir projekto veiklų poveikis:
 • Prisidedama prie moterų politinės socializacijos brandinimo savivaldos lygmeniu ir potencialių kandidačių rengimo(si) 2024 m. Seimo rinkimams. Viešasis lyčių lygybės diskursas formuos būsimos Vyriausybės nuostatas išlaikyti moterų ir vyrų ministrų (-ių) pusiausvyrą.
 • Siekiama prisidėti prie “Galios” domeno pokyčio ir politinės lygybės užtikrinimo.

Tikimasi, kad projekto veiklos ir formuojamas viešasis diskursas padidins ne tik narių, bet ir merių skaičius savivaldybėse, kas sudarys moterims daugiau galimybių rengtis 2024 m. Seimo rinkimams. Siekiama, diskusijų su Lietuvos mokslo taryba metu, argumentuoti, kodėl mokslinius tyrimus finansuojančių organizacijų valdybose būtina didinti mokslo politikoje dalyvaujančių moterų įtrauktį ir tokiu būdu prisidėti prie Lietuvos teigiamo pokyčio EIGE Lyčių lygybės indekso „Galios“ domene.

Projektui skirta 112004.00 EUR, projektą finansuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Parašykite komentarą