Lietuvos moterų lobistinės organizacijos atstovių susitikimas su LR Premjeru

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

         Mes, LMLO narės remdamosios Jungtinių Tautų (JT) Moterų diskriminacijos panaikinimo Komiteto, kuris yra atsakingas už JT Visų formų diskriminacijos prieš moteris panaikinimo Konvencijos (CEDAW) įgyvendinimo stebėseną, Rekomendacijomis Lietuvai,

norime atkreipti dėmesį į moterų ir vyrų lygių galimybių praktinio įgyvendinimo stiprinimo būtinumą nacionaliniame ir vietiniame lygmenyje ir pateikti šiuos pasiūlymus:

1.Užtikrinti moterų ir vyrų lygybę užimtumo srityse bei įgyvendinti priemones moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumo mažinimui

Remiantis JT CEDAW Komiteto Rekomendacijomis inicijuoti Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo pakeitimą, numatant prievolę darbdaviams rengti ir įgyvendinti moterų ir vyrų lygybės planus, numatant konkrečias lyčių lygybės darbo vietoje planavimo priemones, įskaitant moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumų mažinimą, bei atsakingų asmenų už priemonių įgyvendinimą paskyrimą.

2.Užtikrinti nuoseklią politiką bei priemones keičiant visuomenės stereotipus apie moterų ir vyrų vaidmenis

Nacionalinėse bei savivaldybių programose prioritetinį dėmesį skirti vis dar labai gajų visuomenėje patriarchalinių nuostatų bei įsišaknijusių stereotipų apie moterų ir vyrų vaidmenų bei atsakomybės pasiskirstymą šeimoje ir visuomenėje panaikinimui.

3.Plėtoti moterų ir vyrų lygių galimybių institucinius mechanizmus; užtikrinti efektyvų bendradarbiavimą su moterų ir vyrų lygybės srityje veikiančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis ir jų veiklos rėmimą

Stiprinti nevyriausybinių organizacijų, dirbančių lyčių lygybės srityje, pajėgumus atlikti savo funkcijas siekiant praktinio lyčių lygybės įgyvendinimo visose gyvenimo sferose.

Įgyvendinti Lietuvos Respublikos Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 3 straipsnio 3 punkto nuostatas, kurios numato įstatymų nustatyta tvarka remti viešųjų įstaigų, asociacijų ir labdaros fondų programas, kurios padeda įgyvendinti moterų ir vyrų lygias galimybes inicijuoti:

-inicijuoti naują Viešųjų įstaigų, asociacijų ir labdaros fondų rėmimo įstatymą, kuriuo būtų numatoma moterų ir vyrų lygių galimybių srityje dirbančių nevyriausybinių organizacijų rėmimo tvarka, įskaitant ir institucinę paramą.

-arba inicijuoti Lietuvos Respublikos Biudžeto sandaros įstatymo pakeitimą, siekiant užtikrinti moterų nevyriausybinių organizacijų sektoriaus finansavimą atskira biudžeto eilute.

4.Užtikrinti laikinųjų specialiųjų priemonių taikymą

Skubos tvarka inicijuoti Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 6 straipsnio 6 dalies pakeitimą dėl laikinųjų specialiųjų priemonių, skirtų paspartinti faktinę moterų ir vyrų lygybę, taikymo supaprastinimo bei parengti poįstatyminius aktus, numatančius laikinųjų specialiųjų priemonių įgyvendinimo tvarką. Numatyti galimybę šias priemones taikyti valstybiniu arba savivaldybių mastu, atitinkamai jas tvirtinant ministrui Pirmininkui, ministrams ar savivaldybių merams.

5.Užtikrinti moterų ir vyrų lygybės įgyvendinimą vietos savivaldos lygmeniu

Užtikrinti Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 3 straipsnio 2 dalies, kuri numato, jog savivaldybės institucijos priemones, skirtas moterų ir vyrų lygioms galimybėms užtikrinti, numato savivaldybės strateginiame plėtros ir (ar) savivaldybės strateginiame veiklos planuose, įgyvendinimo efektyvų monitoringą, viešai skelbti monitoringo rezultatus bei skatinant gerosios patirties, įgyvendinant moterų ir vyrų lygybę savivaldos lygmeniu visose savivaldybėse.

6.Siūlome konkrečias priemones smurto artimoje aplinkoje prevencijai. Stambulo konvencijos ratifikavimas.

Informaciją parengė Lietuvos moterų lobistinė organizacija

Parašykite komentarą