Kodėl svarbu įgalinti jaunimą ir kaip tai padaryti?

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Jaunimas kasdien susiduria su problemomis bei iššūkiais, tačiau sėkmingas edukavimas bei jų pačių įtraukimas į problemų sprendimą galėtų daryti reikšmingus pokyčius. Norėdami iš tiesų įgalinti jaunimą, suaugusieji turi labai tikslingai pasirinkti būdus, kaip įtraukti jaunimą į bendruomenes bei organizacijas. Apie tai buvo kalbama balandžio 20 dieną vykusioje tarptautinėje konferencijoje Jaunimo grupės smurto lyties pagrindu prevencijai, į kurią susirinko projekte „Dare to Care Baltics“ dalyvaujantis jaunimas iš Lietuvos, Latvijos bei Estijos ir su jais dirbantys jaunimo darbuotojai.

Šiuolaikinio jaunimo problemos

Pasak asociacijos „Marta“ jaunimo programų direktorės Madaros Mazjane,  tik iliuzija, jog problemos, su kuriomis susiduria šiuolaikinis jaunimas yra kitokios nei buvo prieš 15 ar 20 metų. Emocinis bei fizinis brendimas bet kuriuo laikotarpiu buvo ir yra sudėtingas. Bet be viso to, šiuolaikinis jaunimas susiduria ir su patyčiomis, o gyvenant technologijų amžiuje prisideda kibernetinis smurtas bei kitos problemos, susijusios su socialiniais tinklais ir interneto naudojimu.

„Tenka pastebėti, jog vyrauja ir tokia nuomonė, jog dabar jaunuoliai puikiai moka naudotis internetu ir ten gali surasti visą reikiamą informaciją apie savo kūną, seksualumą, santykius, emocijas, seksą ir pan. Tačiau labai svarbi verbalinė komunikacija, nes internete slypi ir daug pavojų bei klaidinančios informacijos, kartais sudėtinga atsirinkti, kas teisinga, o kas – ne. Be to, kiekvienas jaunas žmogus nori būti išgristas bei suprastas“, – pastebi daug metų su jaunimu dirbanti specialistė.

Anot M. Mazjane, nėra nieko blogo naudotis internetu ar turėti išmanųjį telefoną, susirašinėti su draugais, tačiau svarbu mokėti atsirinkti informaciją ir turėti šalia suaugusį žmogų, kuris padėtų rasti atsakymus į kylančius klausimus ir nepasiklysti interneto platybėse. „Vienas iš internete kylančių pavojų – pornografija – trukdanti pasiekti lyčių lygybės. Pornografija sudaro netikrą, pavojingą iliuziją, kaip turėtų atrodyti dviejų žmonių santykiai“, – atkreipia dėmesį specialistė.

Būtent dėl jau esamų problemų, su kuriomis kasdien susiduria jaunuoliai bei siekio skatinti jaunimą bendrauti bei bendradarbiauti ir sužinoti apie skirtingų lyčių problemas, Latvijoje buvo kuriama nauja metodologija. Ši metodologija – „Dare2Care“ programa, kuri taip pat testuojama ir kitose Baltijos šalyse.

Būdai, kaip įgalinti jaunimą

Asociacijos „Marta“ jaunimo programų direktorė sako, jog dirbant su „Dare2Care“ programa norima įgalinti jaunimą ir įtraukti juos kaip dalyvius jaunimo edukavimo programose, skatinti  kalbėtis bei diskutuoti skirtingomis temomis: nuo draugystės iki seksualinio smurto ar priklausomybių.

„Pastebime, kad jau atsiranda iniciatyvos ir iš pačių jaunuolių, kurie mato, jog šios temos tikrai labai aktualios, tad sugalvoja jomis pasidalinti ir suorganizuoti renginį savo bendraklasiams ar draugams. Žinoma, svarbu, kad šalia jų būtų suaugęs žmogus, dirbantis su jaunimu, kuris palaikytų, padėtų, patartų ir atsakytų į kylančius klausimus. Mes turime būti tie, kurie juos padrąsina“, – teigia specialistė.

„Dare2Care“ programa buvo sukurta kartu su jaunais žmonėmis ir susideda iš 17 seminarų, kuriuose plėtojamos paaugliams svarbios temos, pradedant nuo lengvesnių: draugystės, lyčių lygybės ir pamažu artėjant prie sudėtingesnių, tokių, kaip smurtas artimoje aplinkoje, priklausomybės ir pan. Tai neformalus ugdymas, leidžiantis 12 – 19 metų jaunuoliams laisvai diskutuoti, kartu priimti sprendimus, generuoti skirtingas idėjas, užsiimti bendra veikla. Tuo ši metodologija skiriasi nuo kitų. Jauni žmonės užsiėmimuose dalyvauja kartą ar du kartus per savaitę ir tam skiria po 2-3 valandas. Tai padeda sukurti rutiną.

„Džiugina, jog vis daugiau suaugusiųjų yra pasiruošę perimti šią metodologiją ir dirbti su jaunimu, o jauni žmonės turi daug motyvacijos ir  noriai ateina į užsiėmimus. „Net pandemijos įkarščio metu jaunuoliai surado išeitį – savo noru susitikdavo nuotoliniuose seminaruose arba žiemą lauke, kai nebuvo galima susitikti uždaroje erdvėje, ir diskutuodavo jiems svarbiomis temomis. Jaunuoliai yra mūsų visuomenės dalis bei ateitis. Jie turi jausti, kad gali prisidėti prie ateities kūrimo ir ją keisti į geresnę pusę“, – pabrėžia specialistė.

Asociacijos „Marta“ jaunimo programų direktorė pastebi, jog po šių seminarų ciklo, grįžtamasis ryšys iš jaunuolių visada būna teigiamas. „Jie džiaugiasi, kad įgavo daugiau žinių apie gyvenimą, išmoko analizuoti skirtingą informaciją, kritiškai mąstyti, įgijo daugiau pasitikėjimo savimi, tapo labiau pasiruošę priimti iniciatyvas, sužinojo apie egzistuojančius lyčių stereotipus, tapo mažiau smerkiantys ir labiau atviri naujovėms bei pradėjo drąsiau sakyti „ne“ dalykams, kurių iš tikrųjų nenori.“

Jaučia užsiėmimų poreikį

Dvi projekto dalyvės, į Lietuvą atvykusios moksleivės iš Latvijos sako, kad nori daugiau išmokti bei sužinoti apie save, todėl šis projektas puiki galimybė ne tik užmegzti naujas pažintis su bendraamžiais, bet ir suprasti, jog visi jauni žmonės yra panašūs ir susiduria su panašiomis problemomis.

„Man patinka, kad galiu sužinoti daug naujo apie dalykus, apie kuriuos nekalbame mokykloje. Manau, jog viena iš didžiausių problemų, su kuriomis šiuo metu susiduria šiuolaikinis jaunimas yra patyčios internete. Toje erdvėje lengviau reikšti savo mintis, tačiau dažnai gali paslėpti savo tapatybę po slapyvardžiu, o tai gali kelti pavojų aplinkiniams. Jaunimas turėtų daugiau dalintis savo problemomis ir ieškoti sprendimo kartu su suaugusiais, edukuoti bei įgalinti kitus jaunus žmones“, – mąsto moksleivė iš Latvijos.

Tuo tarpu projekte dalyvaujantys moksleiviai iš Elektrėnų pagrindines šių dienų jaunimo problemas įvardija kaip mažą švietimą lytiškumo temomis, priklausomybes bei patyčias internetinėje erdvėje, kur yra daug bendraminčių, bet taip pat daug žmonių, kurie nori pažeminti ar apgauti.

„Mokykloje labai trūksta lytinio švietimo ugdymo, todėl džiaugiuosi, jog šiame projekte ne tik įgijome daug naujos patirties, žinių, bet ir patobulinome anglų kalbos žinias bendraudami su jaunimu iš Latvijos bei Estijos. Pamatėme, jog ir kitose šalyse jaunimo problemos yra panašios, todėl džiugu, kad visi kartu galime susijungti ir su jomis kovoti“, – įspūdžiais dalijasi moksleivė iš Elektrėnų.

Straipsnio autorė: Aušra Matulaitytė

 

****

EN

Young people face problems and challenges on a daily basis, but education and their own involvement in solving problems could make a significant difference. To truly empower young people, adults need to be very intentional about the ways in which they involve young people in communities and organisations. This was discussed at the international conference on 20 April, Youth Groups for the Prevention of Gender-Based Violence, which brought together young people from Lithuania, Latvia and Estonia participating in the “Dare to Care Baltics” project and the youth workers who work with them.

Problems of today’s youth

According to Madara Mazjane, Director of Youth Programmes at MARTA Center, it is only an illusion that the problems faced by today’s young people are different than they were 15 or 20 years ago. Emotional and physical maturation in any period was and is difficult. But on top of all that, today’s young people also face bullying and in the age of technology, there is also cyber-violence and other problems related to social networks and the use of the Internet.

“There is also a perception that young people are now well versed in the internet and can find all the information they need about their bodies, sexuality, relationships, emotions, sex and so on. However, verbal communication is very important, as the internet is also full of dangers and misleading information, and it is sometimes difficult to know what is right and what is wrong. Every young person wants to be heard and understood,” says a specialist who has worked with young people for many years.

According to M. Mazjane, there is nothing wrong with using the internet or having a smartphone to chat with friends, but it is important to be able to sort out the information and to have an adult by your side who can help you to find the answers to your questions and to keep you from getting lost in the internet. “One of the dangers of the internet is pornography, which is a barrier to gender equality. Pornography creates a false, dangerous illusion of what a relationship between two people should look like,” she points out.

It is precisely because of the already existing problems that young people face on a daily basis, and the desire to encourage young people to communicate and cooperate and learn about gender issues, a new methodology was developed in Latvia. This methodology is the “Dare2Care” programme, which is also being tested in other Baltic countries.

Ways to empower young people

MARTA’s Youth Programme Director says that the “Dare2Care” programme aims to empower young people and involve them as participants in youth education programmes, encouraging them to talk and discuss topics ranging from friendship to sexual violence and addictions.

“We have noticed that there are initiatives from young people who see that these topics are really relevant, so they come up with the idea to share them and organise an event for their classmates or friends. Of course, it is important to have an adult working with young people around them to support, help, advise and answer questions. We need to be the ones to encourage them”, says the expert.

“The Youth group methodology, used within “Dare2Care” project has been developed with young people and consists of 17 workshops with develop themes that are important to adolescents, starting with the easy ones such as friendship and gender equality and gradually moving towards the more difficult ones such as domestic violence, addictions, etc. It is a non-formal education that allows young people aged 12-19 to discuss freely, make decisions together, generate different ideas and engage in common activities. This is what distinguishes this methodology from others. Young people participate once or twice a week and spend two to three hours on the activities. This helps to establish a routine.

“It is encouraging that more and more adults are ready to adopt this methodology and work with young people, and that young people are very motivated and willing to come to the sessions. “Even at the height of the pandemic, young people found a way out by willingly meeting in remote sessions or outside in the winter, when it was not possible to meet indoors, and discussing topics that were important to them. Young people are part of our society and they are our future. They need to feel that they can contribute to the future and change it for the better”, she stresses.

The Director of  Marta’s youth programs notes that the feedback from the young people after these workshops is always positive. “They are happy that they have gained more knowledge about life, learnt to analyse different information, think critically, gained more self-confidence, become more willing to take initiatives, learnt about gender stereotypes, become less judgmental and more open to innovation, and started to be more courageous in saying “no” to things they do not really want to.”

Feels the need for activities

Two of the participants, students from Latvia who have come to Lithuania, say that they want to learn more and find out more about themselves, so this project is a great opportunity not only to make new friends, but also to realise that all young people are alike and face similar problems.

“I like that I can learn new things about things we don’t talk at school. I think one of the biggest problems facing young people today is cyberbullying. It’s easier to express yourself in that space, but you can often hide your identity under a pseudonym, which can be dangerous for others. Young people should share their problems more and find solutions together with adults, educate and empower other young people,” reflects a student from Latvia.

Meanwhile, students from Elektrėnai, who are also taking part in the project, identify the main problems facing young people today as the lack of education on sexuality, addictions and cyberbullying.

“There is a huge lack of sex education at school, so I am glad that in this project we have not only gained a lot of new experience and knowledge, but also improved our English language skills by interacting with young people from Latvia and Estonia. We saw that youth problems are similar in other countries too, so it’s great that we can all join together and fight against them”, says a student from Elektrėnai.

Author: Aušra Matulaitytė

 

 

Projektas „Dare to Care Baltics“, CBSS PROJECT SUPPORT FACILITY. Grant No. PSF 2020/1

Screenshot 2020-12-14 at 23.41.39

 

Projektas „Žaisk už savo teises! Inovatyvios strategijos prieš seksizmą ir diskriminaciją” yra finansuojamas Europos Komisijos pagal Erasmus+ programą.

erasmus

Parašykite komentarą