Kaip išmokyti jaunimą atpažinti smurtą? – taip pat skaitykite rusų ir lenkų kalba

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Autorė: Aušta Matulaitytė

Statistika byloja, jog smurtas artimoje aplinkoje nemažėja. Statistikos departamento duomenimis 2020 m. policijoje užregistruoti 58 553 pranešimai apie smurtą artimoje aplinkoje. Kas dešimtas nukentėjęs nuo dėl smurto artimoje aplinkoje – vaikas iki 18 metų amžiaus.

Smurtas egzistuoja ir jaunimo tarpe, Moterų informacijos centro programų vadovė ir lektorė Rugilė Butkevičiūtė sako, jog šiandien iš merginų mokyklose vis dar šaipomasi dėl mėnesinių, tikrinama ar jos dėvi liemenėles, tampoma už kasų, keliami sijonai, reikalaujama dalintis intymiomis nuotraukomis, draugystės metu prašoma greičiau turėti lytinių santykių arba nuvertinami merginų protiniai gebėjimai. Anot jos, jaunimui trūksta informacijos įgalinančios atpažinti skirtingas smurto apraiškas ir laiku gauti pagalbą nutraukiant smurtinius santykius.

Smurtas ir moksleiviai

2018 metais Rugilė su „Community Solutions“ programa stažavosi George Mason universiteto lyčių studijų centre. Universitetas sužavėjo savo neformaliomis programomis jaunimui, ypatingai pagalba ir paslaugomis nuo smurto lyties pagrindu nukentėjusiems studentams. Jie ne tik galėjo gauti individualią nemokamą teisinę, psichologinę ar emocinę pagalbą, bet ir dalyvauti savipagalbos grupėse.

„Universiteto bendruomenė dalyvaudavo smurto prevencijos renginiuose, vienas įsimintiniausių buvo „Sutikimo festivalis“, kurio metu atlikdami įvairias užduotis aiškinosi kaip atpažinti smurtą santykiuose. Šiame festivalyje buvau atsakinga už Bučinių stendą (EN – Kissing Booth), kuriame dalinau saldainius ir su priėjusiais studentais diskutavau tema “Kaip žinoti, kad kitas žmogus nori su tavimi bučiuotis”, – įspūdžiais dalijasi R. Butkevičiūtė.

Stažuotės metu Rugilei kilo idėja stiprinti dar 2013 m. pradėtą darbą ankstyvosios smurto prevencijos srityje, sukuriant interaktyvius įrankius padėsiančius mokytojams ir kitiems su jaunimu dirbantiems specialistams pradėti dialogą lyčių lygybės, smurto lyties pagrindu, saugumo elektroninėje erdvėje temomis.

Taip gimė projektas: „Sveikų santykių ABC: nuo asmeninio saugumo iki klestinčios ateities”, kurio nuotolinėse pamokose dalyvavo ne tik mokytojai, bet ir mokiniai iš visos Lietuvos. 1000 moksleivių socialinės kampanijos metu sužinojo kaip atpažinti pirmuosius smurto santykiuose ženklus. Mokymų medžiagą su jaunimu išbandę mokytojai dalinosi teigiamais įspūdžiais,

pripažino, jog jaunimas jaučia didelį tokių mokymų poreikį, todėl mokymai net ir pasibaigus projektui rugsėjį persikels į mokyklas ir jaunimo centrus skirtingose Lietuvos savivaldybėse.

Lyčių lygybė pamokose

Mokymuose dalyvavusi kūno kultūros mokytoja metodininkė ir krepšinio trenerė Kėdainių sporto centre Gerda Čečkauskienė sako, jog mokykloje dirba jau 25 metus ir dažniausiai čia susiduriama su žodinėmis replikomis, užuominomis ( dėl kūno sudėjimo).

„Kadangi kūno kultūros pamokos mergaitėms vyksta atskirai nuo vaikinų, turime galimybę daryti tai, kas mums pavyksta (geriau ar blogiau), nebijant, jog matysis apatiniai ar atsidursim juokingoj pozoj“, – sako mokytoja bei priduria, jog skatina moksleives į visą pamokos procesą žiūrėti per humoro prizmę, moko pakantumo bei tolerancijos.

Anot jos, su moksleiviais būtina daug kalbėtis apie tai, kad žmogaus gerumo nelemia nei ūgio centimetrai, nei kilogramai, nes ypatingai daug neigiamų pastabų iš aplinkos sulaukia pilnesnio sudėjimo merginos. „Jos ateina kaip „nurašyti“ vaikai, kuriems uždarytos sporto ar judėjimo veiklos durys“,– pasakoja mokytoja.

Moterys ir sportas

Ankstesniais amžiais buvo tikima, kad moteris valdo jų reprodukcinė sistema, o per kūną teka ribotas „energijos“ kiekis, kurį hormonai išeikvoja pavojingais kiekiais, todėl sportas kelia pavojų moterų vaisingumui.

Šiuolaikinės moterys jau gali aktyviai sportuoti bei dalyvauti varžybose, bet vis dar susiduria su stereotipais. Gerda Čečkauskienė sako, jog pirmiausiai susiduria su tėvų „kreivu požiūriu“ ar nusistatymu, kam merginoms reikalingas sportas, krepšinis, tinklinis, jog vis tiek nebus sportininkė, o toks aktyvus sportavimas gali daryti įtaką merginos figūrai ar net ūgiui.

„Merginoms sakau, kad visų pirma mes augsime žmonėmis, su platesniu akiračiu, geresne sveikata, bendravimo įgūdžiais, o nusivežus į stovyklą mokau ir skatinu lipti į medžius, šokinėti per griovius, šokti į vandenį, sušlapti, išsipurvinti ir paneigti mitą, kad merginoms ar mergaitėms taip nedera“, – sako mokytoja ir pastebi, jog krepšinis ar kitos sporto šakos dažnai pasitarnauja kaip skydas nuo patyčių, nes berniukai pagarbiau žiūri į sportuojančias mergaites ir privengia jas fiziškai skriausti.

Kūno kultūros mokytoja pabrėžia, jog moterys skirtos ne vien tik skalbimo miltelių ar įklotų reklamai, o mokykloje sprendžiant smurto bei lyčių nelygybės problemas labiausiai trūksta tam kvalifikuotų specialistų.

„Matant kasmet augančius smurto lyties pagrindu skaičius privalome suprasti, jog norint pakeisti situaciją, turime kalbėti apie pagarbius, sveikus ir lygiaverčius santykius taip, kaip kalbame apie eismo saugumą. Kiekvienas vaikas turi teisę būti saugus tiek mokykloje tiek asmeniniuose santykiuose“, – teigia projekto lektorė Rugilė Butkevičiūtė.

Straipsniai yra projekto “Healthy Relationship 101: from personal safety to thriving future” finansuojamas JAV Valstybės departamento lėšomis, dalis. Straipsniai yra autoriaus nuomonė, kuri negali būti laikoma JAV Valstybės departamento nuomone ar pozicija.

Screenshot 2021-06-20 at 00.57.49.png 

RUS

Как научить молодежь распознавать насилие?

Статистика показывает, что уровень насилия в ближайшем окружении не снижается. По данным Департамента статистики, в 2020 г. в полиции было зарегистрировано 58 553 заявления о насилии в ближайшем окружении. Каждая десятая жертва такого насилия – ребенок в возрасте до 18 лет.

Насилие существует и среди молодежи, как говорит руководитель программ и преподаватель Информационного центра для женщин Ругиле Буткявичюте, девочек в школах сегодня по-прежнему высмеивают из-за менструации, проверяют, носят ли они бюстгальтеры, дергают их за косы, задирают им юбки, просят поделиться интимными фотографиями, во время дружбы просят как можно быстрее заняться сексом или недооценивают умственные способности девушек. По ее словам, молодым людям не хватает информации, позволяющей вовремя распознавать различные проявления насилия и своевременно получать помощь в прекращении жестоких отношений.

Насилие и учащиеся

В 2018 году Ругиле прошла стажировку по программе „Community Solutions“ в Центре гендерных исследований Университета Джорджа Мейсона. Университет впечатлил своими неформальными программами для молодежи, особенно помощью и услугами для студентов, пострадавших от гендерного насилия. Студенты могли не только получать бесплатную индивидуальную юридическую, психологическую или эмоциональную помощь, но и участвовать в группах взаимопомощи.

«Университетское сообщество участвовало в мероприятиях по предотвращению насилия, и одним из самых запоминающихся стал «Фестиваль согласия», во время которого при выполнении различных заданий учились распознавать насилие в отношениях. На этом фестивале я отвечала за «Стенд поцелуев» (анг. – Kissing Booth), где я угощала конфетами и обсуждала с подходившими студентами тему «Как понять, что другой человек хочет тебя поцеловать» – делится впечатлениями Р. Буткявичюте.

Во время стажировки Ругиле пришла в голову идея усилить начатую в 2013 году работу в области предупреждения насилия на раннем этапе с разработки интерактивных инструментов, которые помогут учителям и другим специалистам, работающим с молодежью, начать диалог по вопросам гендерного равенства, гендерного насилия и кибербезопасности.

Так родился проект «Азбука здоровых отношений: от личной безопасности к благополучному будущему», в дистанционных уроках которого приняли участие не только учителя, но и учащиеся со всей Литвы. В ходе социальной кампании 1000 учеников научились распознавать первые признаки насилия в отношениях. Учителя, протестировавшие учебный материал с молодежью, поделились положительными впечатлениями, признали, что молодые люди испытывают большую потребность в таком обучении, поэтому оно будет перенесено в школы и молодежные центры в разных муниципалитетах Литвы даже после завершения проекта в сентябре.

Гендерное равенство на уроках

Герда Чечкаускене, учительница-методист физкультуры и тренер по баскетболу спортивного центра Кедайняй, которая принимала участие в обучении, говорит, что она работает в школе 25 лет и обычно сталкивается со словесными репликами и намеками (о строении тела).

«Поскольку уроки физкультуры для девочек проходят отдельно от мальчиков, у нас есть возможность делать то, что мы делаем (лучше или хуже), не боясь, что кто-то увидит нижнее белье или нас в смешной позе», – говорит учительница, добавляя, что она поощряет учеников с юмором смотреть на весь процесс урока, учит терпимости и толерантности.

По ее словам, со школьниками нужно много говорить о том, что ни сантиметры роста, ни килограммы не определяют доброту человека, ведь очень много негативных отзывов из окружения получают более полные девушки. «Они приходят как «списанные» дети, для которых закрыты двери для занятий спортом или физкультурой», – рассказывает учительница.

Женщины и спорт

В предыдущие века считалось, что женщинами управляет их репродуктивная система, а по телу течет ограниченное количество «энергии», которую гормоны расходуют в опасных количествах, что делает спорт угрозой для фертильности женщин.

В наши дни женщины уже могут заниматься спортом и активно соревноваться, но все еще сталкиваются со стереотипами. Герда Чечкаускене говорит, что прежде всего она сталкивается с «косым взглядом» родителей или их отношением к тому, зачем девочкам нужен спорт, баскетбол, волейбол, ведь дочь все равно не станет спортсменкой, а такие активные виды спорта могут повлиять на фигуру и даже рост девушки.

«Я говорю девушкам, что в первую очередь мы будем расти людьми с более широким кругозором, лучшим здоровьем, навыками общения, а когда выезжаем в лагерь, я учу и поощряю их лазить по деревьям, прыгать через канавы, прыгать в воду, промокать, испачкаться и развеять миф о том, что девушкам или девочкам это не подходит», – говорит учительница, отмечая, что баскетбол или другие виды спорта часто служат щитом от издёвок, поскольку мальчики более уважительно смотрят на девочек, которые занимаются спортом, и избегают их обижать физически.

Учительница физкультуры подчеркивает, что предназначение женщин состоит не только в рекламировании стирального порошка или прокладок, а в школе ощущается наибольшая нехватка квалифицированных специалистов для решения вопросов с насилием и гендерным неравенством.

«Учитывая растущее число случаев гендерного насилия с каждым годом, мы должны понимать, что для изменения ситуации нам нужно говорить об уважительных, здоровых и равноправных отношениях – так, как мы говорим о безопасности дорожного движения. Каждый ребенок имеет право на безопасность как в школе, так и в личных отношениях », – полагает преподаватель проекта Ругиле Буткявичюте.

POL

Jak nauczyć młodzież rozpoznawania przemocy?

Statystyki pokazują, że przemoc w najbliższym otoczeniu wciąż nie maleje. Według danych Departamentu Statystyki, w 2020 r. policja zarejestrowała 58 553 zgłoszenia przemocy w najbliższym otoczeniu. Jedna na dziesięć ofiar takiej przemocy to dziecko w wieku poniżej 18 lat. Przemoc istnieje również wśród młodych ludzi, według Rugilė Butkevičiūtė, kierownika programu i wykładowcy w Centrum Informacji dla Kobiet, dziś dziewczęta są nadal wyśmiewane w szkołach z powodu menstruacji, są sprawdzane, czy noszą staniki, ciągane są za warkocze, zadziera im się spódniczki, wymaga się o udostępnianie intymnych zdjęć, w relacjach przyjacielskich szybciej proszone są o uprawianie seksu lub nie docenia się zdolności umysłowych dziewczyn. Według niej, młodym ludziom brakuje informacji, które umożliwiłyby im rozpoznanie różnych przejawów przemocy i uzyskanie w odpowiednim czasie pomocy w zakończeniu związków opartych na przemocy.

Przemoc i uczniowie

W 2018 r. Rugilė odbyła staż w programie „Community Solutions“ w Ośrodku Studiów Gender Uniwersytetu George‘a Masona. Uniwersytet zaimponował nieformalnymi programami dla młodych ludzi, zwłaszcza pomocą i usługami dla studentów, którzy ucierpieli z powodu przemocy ze względu na płeć. Mogli oni nie tylko otrzymać indywidualną bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną czy emocjonalną, ale także uczestniczyć w grupach wzajemnej pomocy.

„Społeczność uniwersytecka brała udział w wydarzeniach zapobiegawczych, z których jednym z najbardziej pamiętnych był „Festiwal Zgody“, podczas którego wykonywano różne zadania w celu rozpoznania przemocy w związkach. Na tym festiwalu byłam odpowiedzialna za „Stoisko Pocałunków“ (ang. – Kissing Booth), gdzie dzieliłam się cukierkami i dyskutowałam z uczniami na temat „Jak zrozumieć, że inna osoba chce cię pocałować” – dzieli się wrażeniami R. Butkevičiūtė. Podczas stażu Rugilė wpadła na pomysł o wzmocnieniu rozpoczętych w 2013 roku prac w dziedzinie wczesnego zapobiegania przemocy poprzez opracowanie interaktywnych narzędzi, pomagających nauczycielom i innym specjalistom, pracującym z młodzieżą, w zaangażowaniu się w dialog na temat równości płci, przemocy ze względu na płeć, cyberbezpieczeństwa.

Tak powstał projekt „ABC zdrowych relacji: od bezpieczeństwa osobistego do szczęśliwej przyszłości”, w którym nie tylko nauczyciele, ale także uczniowie z całej Litwy wzięli udział w lekcjach zdalnych. Podczas kampanii społecznej 1000 uczniów nauczyło się rozpoznawać pierwsze oznaki przemocy w rodzinie. Nauczyciele, którzy testowali materiał szkoleniowy z

młodzieżą, podzielili się pozytywnymi wrażeniami, przyznali, że młodzi ludzie odczuwają ogromną potrzebę takiego szkolenia, dlatego przeniesie się ono do szkół i ośrodków młodzieżowych w różnych litewskich gminach nawet po zakończeniu projektu we wrześniu.

Równość płci na lekcjach

Gerda Čečkauskienė, nauczycielka-metodolog wychowania fizycznego i trenerka koszykówki w Centrum Sportu w Kiejdanach, która wzięła udział w szkoleniu, mówi, że pracuje w szkole od 25 lat i najczęściej spotyka się z uszczypliwymi uwagami i aluzjami na temat składu ciała.

„Lekcje wychowania fizycznego dla dziewcząt odbywają się oddzielnie od chłopców, dlatego mamy możliwość robienia tego, co robimy (lepiej lub gorzej) bez obawy, że ktoś zobaczy bieliznę czy nas w niezręcznej pozycji” – mówi nauczycielka, dodając, że zachęca uczniów do stosunku wobec całego przebiegu lekcji z humorem, uczy wyrozumiałości i tolerancji.

Według niej, trzeba dużo rozmawiać z uczniami o tym, że ani centymetry wzrostu, ani kilogramy nie determinują życzliwości człowieka, gdyż wiele negatywnych uwag z otoczenia odbierają właśnie dziewczęta bardziej korpulentne. „Przychodzą jako „spisane na straty“ dzieci, które mają zamknięte drzwi do zajęć sportowych lub ruchowych” – mówi nauczycielka.

Kobiety i sport

W poprzednich stuleciach uważano, że kobiety sterowane są przez ich układ rozrodczy, a przez organizm przepływa ograniczona ilość „energii”, którą hormony wyczerpują w nadmiernych ilościach, czyniąc sport zagrożeniem dla płodności kobiet.

W dzisiejszych czasach kobiety mogą już uprawiać sport i aktywnie rywalizować, ale wciąż mierzą się ze stereotypami. Gerda Čečkauskienė mówi, że jest przede wszystkim skonfrontowana z „krzywym spojrzeniem” rodziców lub nastawieniem „po co dziewczynkom potrzebny jest sport, koszykówka, siatkówka“, przecież nie zostanie ona sportowcem, a taki aktywny sport może wpłynąć na sylwetkę, a nawet wzrost dziewczynki.

„Mówię dziewczynom, że przede wszystkim wyrośniemy na ludzi o szerszym światopoglądzie, lepszym zdrowiu, umiejętnościach komunikacyjnych, a jak wyjeżdżamy na obóz, uczę i zachęcam je do wspinania się po drzewach, skakania przez rowy, skakania do wody, umoczenia się lub ubrudenia i rozwiewamy mit, że coś nie są odpowiednie dla dziewcząt lub dziewczyn”- mówi nauczycielka, zauważając, że koszykówka lub inne sporty często służą jako tarcza przed nękaniem, ponieważ chłopcy patrzą z większym szacunkiem na dziewczyny, które uprawiają sport, i mają obawy przed fizycznym ich krzywdzeniem.

Nauczycielka wychowania fizycznego podkreśla, że przeznaczeniem kobiet jest nie tylko reklama proszków do prania czy podpasków, jak i fakt, że w szkole przy rozwiązywaniu problemów przemocy i nierówności płci najbardziej brakuje wykwalifikowanych specjalistów.

„W związku z rosnącą z roku na rok liczbą przypadków przemocy ze względu na płeć musimy zdać sobie sprawę, że aby zmienić sytuację, musimy mówić o pełnych szacunku, zdrowych i równych związkach, jak w przypadku mówienia o bezpieczeństwie na drogach. Każde dziecko ma prawo do bezpieczeństwa zarówno w szkole, jak i w relacjach osobistych”- uważa nauczycielka projektu Rugilė Butkevičiūtė.

Parašykite komentarą