„Ar pakanka moterims vietos prie stalo sprendžiant konfliktus?“ – teiravosi Tarptautinis moterų lyderystės forumas

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Aušra Matulaitytė

Tarptautinis moterų lyderystės forumas „Moterys, taika ir saugumas“ ketvirtadienio rytą Vilniuje sukvietė forumo dalyvius ir tiesioginės transliacijos žiūrovus iš įvairių šalių diskutuoti apie lygų moterų dalyvavimą tarptautinio saugumo srityje.

2020-aisiais suėjo 20 metų, kai buvo priimta Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos (JT ST) rezoliucija Nr.1325 dėl moterų, taikos ir saugumo. Ta proga Moterų informacijos centras, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, JAV ambasada Lietuvoje organizavo renginį, kuriame dalyvavo net 23 pranešėjai iš skirtingų šalių.

„Ar pakanka moterims vietos prie stalo sprendžiant konfliktus?“, – teiravosi Moterų informacijos centro vadovė Jūratė Šeduikienė.

Forumo viešnia Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė – Nielsen pastebėjo, jog kariniai konfliktai nevienodai paliečia lytis, nepaisant visų civilizacijos pasiekimų, ginkluotuose konfliktuose moterys vis dar kenčia ypač skaudžiai, o jų balsas vis dar silpnai girdimas. Savo kalbos pabaigoje ragino padėti toms, kurios savo šalyse dar negali būti išgirstos.

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė sveikinimo kalboje pabrėžė, jog kiekvienas užsibrėžtas tikslas gali būti pasiekiamas nekreipiant dėmesio į lytį – tokio požiūrio ji kartu su vyru moko ir dukras.

Pasak M. Navickienės, auga naujoji karta, kurioje atsispindės mažiau stereotipinio mąstymo. „Tačiau šiandien dar turime nuveikti daug, nes ne visos moterys gali prabilti, ne visos yra saugios, paskatintos bei palaikomos“,– sakė M. Navickienė. Ji pasidalijo Baltarusijos moterų drąsos pavyzdžiu, išėjusių į gatves be ginklų, o su gėlėmis. Tai dar viena galimybė atkreipti dėmesį į smurtą prieš moteris, kuris išlieka aktualia problema ne tik Baltarusijoje.

Sveikinimo žodį tarė ir Lietuvos užsienio reikalų viceministras dr. Mantas Adomėnas, kuris pasidžiaugė, jog šis renginys yra puiki proga aptarti, kaip galėtume labiau prisidėti prie moterų aktyvaus dalyvavimo sprendžiant konfliktus.

JAV ambasadorius Lietuvoje Robertas S. Gilchristas pripažino, jog moterys ir mergaitės vis dar kenčia nuo smurto, vis dar per mažai moterų dalyvauja derybose sprendžiant konfliktus ir patikino, kad Jungtinių Valstijų įsipareigojimas skatinti moterų taiką ir saugumą yra tvirtesnis nei bet kada.

Ar pakanka vietos prie stalo?

Vytauto Didžiojo universiteto vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Tatsiana Chulitskaya kalbėjo apie moteris lyderes Baltarusijoje. Daug moterų nukentėjo nuo Baltarusijos režimo ir atsidūrė ligoninėje arba kalėjime. Ji jautriai pristatė kelių nukentėjusių ir asmeniškai pažįstamų moterų bei kolegių veidus, kurios buvo sulaikytos ar vis dar yra įkalintos.

Jungtinių Tautų Moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto (CEDAW) narė prof. Dalia Leinartė pirmosios sesijos forumo dalyvių teiravosi, ar pakanka moterims vietos prie derybų stalo tarptautinio saugumo srityje ir priminė, jog ten jos sudaro tik apie 10%, o pasirašant taikos sutartis, moterų parašų būna mažiau nei 3%.

„Per laisvus rinkimus ateina ir visų kitų klausimų sprendimai”, – sakė Europos Parlamento narė, ES Saugumo ir gynybos pakomitečio pirmininko pavaduotoja Rasa Juknevičienė ir pastebėjo, kad moterys labai aktyviai ir taikiai moka dalyvauti konfliktų sprendimuose, tačiau dalyvaujant politikoje jos vis dar labiau nepasitiki savimi nei vyrai.

R.Juknevičienė taip pat pasidžiaugė, jog „Berlyno siena“ pamažu griūva mūsų mąstyme, o Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narė Dovilė Šakalienė paragino moteris būti drąsiais balsais. „Norėtųsi, kad mus ne tik priimtų prie stalo, bet būtume lygiateisės visuose lygmenyse“, – sakė ji.

Moterys karo ir konfliktų zonose

Žurnalistė Ugnė Siparienė moderavo antrąją tarptautinio forumo sesiją apie moteris karo audrų sūkuryje. Ji pažymėjo, jog karas yra ir smurtas artimoje aplinkoje ir prisiminė moteris, kurios šiuo metu turi išgyventi karą. „Šiandien moterys ne tik aktyviai dalyvauja kare su ginklu rankoje, bet ir kovoja su karo padariniais, padeda atkurti sugriautus miestus, bendruomenes, rūpinasi pabėgėliais bei sužeistaisiais“, – sakė ji.

Žurnalistė, ZdG generalinė direktorė iš Moldovos pasakojo apie pavojingą moterų žurnalisčių darbą. „Daug jaunų žurnalisčių buvo užpultos dėl to, kad yra moterys ir dirba savo darbą. Kai viskas yra korumpuota, nėra kam pasiskųsti“, – pasakojo Alina Radu.

Ukrainos liaudies herojė ir Ukrainos Moterų veteranų judėjimo vadovė Andriana Arekhta pasidalijo savo veteranės istorija. 2014 m. gegužės mėn. išvyko į Ukrainos rytus kaip savanorė ir prisijungė prie Ukrainos ginkluotųjų pajėgų. „Okupacijoje nėra lyčių lygybės“, – sakė moteris.

„Būti moterimi lydere, reiškia įkvėpti kitas moteris“, – pažymėjo pirmoji Norvegijos kariuomenės pareigūnė, kuriai suteiktas generolo majoro laipsnis, ir pirmoji moteris pajėgų vadė Jungtinių Tautų istorijoje Kristin Lund. „Moterų įtraukimas į misijas – mūsų karių saugumo klausimas. Tik įtraukus jas, galime 100 % įvykdyti užduotį, kas kariui yra svarbiausia“, ­ – sakė Lietuvos kariuomenės vado atstovė spaudai Rūta Montvilė.

Policijos departamento Viešosios policijos valdybos viršininkas Mindaugas Akelaitis pasidžiaugė, jog Lietuvoje kai kuriose policijos padaliniuose moterys pareigūnės viršija 50%, o per 30 nepriklausomybės metų smarkiai pakito ir visuomenės požiūris.

Moterys lyderės pilietinėje visuomenėje

Trečiojoje sesijoje moterys lyderės dalijosi moterų lyderystės pilietinėje visuomenėje įgyvendinant JT ST rezoliuciją Nr. 1325 pavyzdžiais. Sesiją moderavo Moterų informacijos centro teisininkė, programų vadovė ir lektorė Rugilė Butkevičiūtė. Diskusijos metu buvo nutarta, jog tarptautiniai dokumentai yra kuriami žmonėms, todėl žmonės ir turėtų prisidėti prie jų kūrimo.

„JT ST rezoliucija Nr. 1325 visada turi tarptautinę darbotvarkę ne tik dėl konfliktų, kurie įvyksta ir kas atsitinka su moterimis kitose šalyse, bet šis dokumentas visada turi turėti ir nacionalinę kalbą“, – pažymėjo Elisa Tarnaala, vyresnioji patarėja ir 1325 m. Suomijos tinklo pirmininko pavaduotoja, sakydama, jog rezoliuciją reikia ne tik įgyvendinti, bet ir naudoti savo šalyse kaip įrankį moterims ir mergaitėms, nepaisant to, jog šalyje šiuo metu nevyksta karas.

Lietuvos moterų lobistinės organizacijos vadovė Dalia Puidokienė palinkėjo visoms moterims solidarumo.

Tarptautinį moterų lyderystės forumą užbaigė JAV ambasadorė Baltarusijoje Julie D. Fisher.

 

ANGLŲ KALBA:

“Is there enough room for women at the table to resolve conflicts?” – the International Women’s Leadership Forum asked

The International Women’s Leadership Forum “Women, peace and security” in Vilnius on Thursday morning invited the participants of the forum and live viewers from various countries to discuss the equal participation of women in the field of international security.

2020 marked the 20th anniversary of the adoption of the United Nations Security Council (UNSC) Resolution on Women, Pease and Security. On this occasion, the Women‘s Information Center, the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania, and the US Embassy in Lithuania organised an event with 23 speakers from different countries.

 

“Is there enough room for women at the table to resolve conflicts?” – Jūratė Šeduikienė, the head of the Women‘s Information Center, asked.

The guest of the forum, the Speaker of the Seimas Viktorija Čmilytė–Nielsen, noticed that military conflicts affect gender differently. Despite all the achievements of civilization, women still suffer particularly badly in armed conflicts, and their voice is not heard enough. At the end of her speech, she called for help for those who have not yet been heard in their countries.

In her congratulatory speech, the Minister of Social Security and Labor Monika Navickienė emphasized that every goal can be achieved without paying attention to gender – this is the approach she teaches her daughter together with her husband.

According to M. Navickienė, a new generation will reflect less stereotypical thinking. “However, we still have a long way to go because not all women can talk, feel safe, encouraged, or supported,” said M. Navickienė. She shared the example of the courage of Belarusian women who took to the streets with flowers, not with weapons. It is yet another opportunity to draw attention to violence against women, which remains a pressing issue not only in Belarus.

The Lithuanian Vice-minister of Foreign Affairs, Dr. Mantas Adomėnas, was pleased that this event is a wonderful opportunity to discuss how to further contribute to the active participation of women in conflict resolution.

The US Ambassador to Lithuania, Mr. Robert S. Gilchrist, acknowledged that women and girls still suffer from violence, too few women are involved in negotiations regarding conflict resolution, and assured that the United States’ commitment to promoting women’s peace and security is stronger than ever.

 

Is there enough room at the table?

 

A senior researcher from Vytautas Magnus University, Dr. Tatsiana Chulitskaya, spoke about women leaders in Belarus. Numerous women were victims of the Belarusian regime and ended up in hospital or prison. She sensitively introduced the faces of several victims and personal acquaintances of women and colleagues who have been arrested or still imprisoned.

Member of the United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW), professor Dalia Leinartė, asked the participants whether there was enough room for women at the negotiation table in the field of international security. She reminded us that there are only about 10% women there, and less than 3% of those women sign peace treaties.

“Free elections also bring solutions to all other issues,” said Rasa Juknevičienė, Member of the European Parliament and Vice-Chair of the EU Subcommittee on Security and Defense, noting that women know how to participate very actively and peacefully in conflict resolutions, however, in politics, women are still less self-confident than men.

R.Juknevičienė was also pleased that the “Berlin Wall” is gradually collapsing in our thinking, and Dalia Šakalienė, a member of the Seimas National Security and Defense Committee, urged women to be bold voices. “We would like us not only to be accepted at the table but to be equal at all levels,” she said.

 

Women in war and conflict zones

 

Journalist Ugnė Siparienė moderated the second session of the International Forum on Women in the whirlwind of war. She noted that domestic violence is also war and remembered the women who have to go through the war as we speak. “Today, women are not only actively involved in the war with guns in their hands, but also fight the consequences of the war, help rebuild destroyed cities and communities, take care of refugees and the wounded,” she said.

A journalist from ZdG, Moldova, spoke about the dangerous work of women journalists. “Many young journalists have been attacked for being women and doing their jobs. When everything is corrupt, there is no one to complain about,” Alina Radu said.

Ukrainian folk hero and leader of the Ukrainian Women Veterans Movement Andriana Arekhta shared her own veteran story. May 2014 she went to the east of Ukraine as a volunteer and joined the Ukrainian Armed Forces. “There is no gender equality while being occupated,” the woman said.

“For a woman to be a leader means inspiring other women,” said Kristin Lund, the first Norwegian Army officer to be awarded the rank of Major General and the first female commander in the history of the United Nations. “Involving women in missions is a matter of security of our soldiers. Only by involving them can we complete the task that is most important to the solder by 100%,” said Rūta Montvilė, a spokeswoman for the Commander of the Lithuanian Armed Forces.

Mindaugas Alekaitis, the head of the Public Police Board of the Police Department, was pleased that in Lithuania, in some police units, women officers exceed 50% of the whole team, and public attitudes have changed dramatically over the 30 years of independence.

 

Women leaders in civil society

 

In the third session, women leaders shared women‘s leadership in civil society in the implementation of UNSCR No. 1325 examples. The session was moderated by Rugilė Butkevičiūtė, a lawyer, program manager and lecturer at the Women‘s Information Center. During the discussion, it was decided that international documents are for people, therefore people should contribute to making them.

“UNSCR No. 1325 always has an international agenda not only because of the conflicts that occur and what happens to women in other countries, but this document must also always have a national language,” said Elisa Tarnaala, senior adviser and vice-president of the Finnish network for UNSCR No. 1325, stating that this resolution should not only be implemented but also used in countries as a tool for women and girls, even though there is currently no war in the country at the moment.

Dalia Puidokienė, the head of the Lithuanian Women‘s Lobby Organisation, wished all women solidarity.

The International Women‘s Leadership Forum was closed by the US Ambassador to Belarus Julie D. Fisher.

 

RUSŲ KALBA:

«Достаточно ли места для женщин за столом, при решении конфликтов?» – спрашивал Международный форум женского лидерства.

Международный форум женского лидерства «Женщины, мир и безопасность» в Вильнюсе в четверг утром пригласил участников форума и зрителей прямой трансляции из разных стран обсудить равноправное участие женщин в сфере международной безопасности.

В 2020 году исполнилось 20 лет со дня принятия резолюции 1325 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) о женщинах, мире и безопасности. По этому случаю Женский информационный центр, Министерство иностранных дел Литовской Республики и посольство США в Литве организовали мероприятие с участием 23 докладчиков из разных стран.

«Достаточно ли места для женщин за столом при решении конфликтов?», – спросила руководитель Женского информационного центра Юрате Шедуйкене.

Гостья форума, председатель Сейма Виктория Чмилите-Нильсен отметила, что военные конфликты неравномерно влияют на пол, несмотря на все достижения цивилизации, женщины по-прежнему особенно сильно страдают в вооруженных конфликтах, и их голос все еще слабо слышан. В конце своего выступления она призвала помочь тем, которых в своих странах еще не услышали.

В своей поздравительной речи министр социальной защиты и труда Моника Навицкене подчеркнула, что любая цель может быть достигнута, не обращая внимания на пол – такому отношению она с мужем обучает своих дочерей.

По словам М. Навицкене, растет новое поколение, в котором будет отражаться меньше стереотипного мышления. «Но сегодня нам надо сделать много, потому что не все женщины могут заговорить, не все в безопасности, поощряются и поддерживаются», – сказала М. Навицкене. Она поделилась примером мужества женщин Белоруссии, ушедших на улицы без оружия, а с цветами. Это еще одна возможность обратить внимание на насилие против женщин, которое остается актуальной проблемой не только в Белоруссии.

Приветственное слово сказал заместитель министра иностранных дел Литвы д-р. Мантас Адоменас, который был рад, что это мероприятие – прекрасная возможность обсудить, как мы можем лучше способствовать активному участию женщин в разрешении конфликтов

Посол США в Литве Роберт С. Гилхрист признал, что женщины и девочки все еще страдают от насилия, все еще слишком мало женщин участвуют в переговорах по решению конфликтов и заверили, что обязательство Соединенных Штатов поощрять мир и безопасность женщин сильнее, чем когда-либо.

Достаточно ли места за столом?

Старший научный сотрудник Университета Витаутаса Великого д-р. Татьяна Хулитская рассказала о женщинах-лидерах в Белоруссии. Многие женщины стали жертвами белорусского режима и оказались в больницах или тюрьмах. Она деликатно представила лица нескольких жертв и личных знакомых женщин и коллег, которые были задержаны или все еще находятся в заключении.

Член Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин (CEDAW) проф. Даля Лейнарте поинтересовалась у участников первой сессии форума, достаточно ли места женщинам за столом переговоров в сфере международной безопасности, и напомнила, что они составляют всего около 10%, а подписи женщин при подписании составляют менее 3%. мирные соглашения.

«Свободные выборы также позволяют решить все другие вопросы», – сказала Раса Юкнявичене, депутат Европарламента и заместитель председателя Подкомитета ЕС по безопасности и обороне, отметив, что женщины очень активны и миролюбивы в разрешении конфликтов, в политическом участии они по-прежнему менее уверены в себе, чем мужчины.

Р. Юкнявичене также была довольна тем, что «Берлинская стена» в нашем сознании постепенно рушится, а член Комитета национальной безопасности и обороны Сейма Довиле Шакалиене призвала женщин быть смелыми. «Хотелось бы, чтобы нас не только принимали за стол, но и чтобы мы были равны на всех уровнях», – сказала она.

Женщины в зонах войн и конфликтов

Журналистка Угне Сипариене проводила  вторую сессию международного форума о женщинах в вихре войны. Она отметила, что война – это и насилие в близком окружении, и вспомнила женщин, которые в данный момент должны выжить на войне». Сегодня женщины не только активно участвуют в войне с оружием в руках, но и борются с боевыми последствиями, помогают восстановить разрушенные города, сообщества, заботятся о беженцах и раненых», – сказала она.

Журналист, генеральный директор ZdG («Ziarul de Garda – национальное издание Республики Молдова») из Молдовы, рассказала об опасной работе женщин-журналистов. «Многие молодые журналисты подвергались нападкам за то, что они женщины и делают свою работу. Когда все коррумпировано, не на кого жаловаться », – сказала Алина Раду.

Украинская народная героиня, лидер движения украинских женщин-ветеранов Андриана Арекгта поделилась своей историей ветерана. В мае 2014 г. отправилась добровольцем на восток Украины и вступила в Вооруженные силы Украины. «В оккупации нет гендерного равенства», – сказала женщина.

Быть женщиной-лидером означает вдохновлять других женщин », – сказала Кристин Лунд, первый офицер норвежской армии, получивший звание генерал-майора и первая женщина, возглавляющая ООН. «Привлечение женщин к участию в миссиях – это вопрос безопасности наших солдат. Только вовлекая их, мы можем на 100% выполнить наиболее важную для солдата задачу », – сказала Рута Монтвиле, пресс-секретарь командующего вооруженными силами Литвы.

Начальник управления полицейского управления полиции Миндаугас Акелайтис порадовался, что в Литве в некоторых подразделениях полиции женщин более 50%, а в течение 30 лет независимости сильно изменилось и общественное отношение.

Женщины – лидеры в гражданском обществе

На третьей сесии женщины-лидеры поделились примерами лидерства женщин в гражданском обществе в выполнении резолюции СБ ООН No. 1325. Модератором сессии выступила Ругиле Буткявичюте, юрист, руководитель программ и преподаватель Женского информационного центра. В ходе обсуждения было решено, что международные документы создаются для людей, поэтому люди должны вносить свой вклад в их создание.

«Резолюция ООН № 1325 всегда имеет международную повестку дня не только из-за конфликтов, которые происходят и что случается с женщинами в других странах, но этот документ всегда должен иметь и национальный язык», – отметила Эллиса Тарнаала, старшая советница и заместитель председателя сети Финляндии 1325 г.  утверждая, что Резолюцию необходимо не только осуществить, но и использовать в своих странах, как инструмент для женщин и девочек, независимо от того, что в стране сейчас не идет война.

Даля Пуйдокиене, руководитель лоббистской организации женщин Литвы, пожелала всем женщинам солидарности.

Международный форум женского лидерства закрыла посол США в Белоруссии Джули Д. Фишер.

 

Projektą įgyvendina: Moterų informacijos centras

Projekto ekspertės: Fulbrigt programos alumnė prof. Dalia Leinartė  (www.dalialeinarte.com) ir Community Solutions programos alumnė Rugilė Butkevičiūtė

Projektą finansuoja: JAV ambasada Lietuvoje pagal Alumni Engagement Innovation Fund 2020 programą

  

Parašykite komentarą