MOTERŲ NVO SKAMBINA PAVOJAUS VARPAIS – NAIKINAMA DEŠIMTMETĮ KURTA PAGALBOS TEIKIMO NUO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE SISTEMA!

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

PRANEŠIMAS SPAUDAI

2022.12.05

 

Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacija[1] (toliau – Asociacija), vienijanti  Specializuotos kompleksinės pagalbos centrus ir teikianti pagalbą visoje Lietuvoje nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims, kartu su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis iš esmės pritaria 2022 m. kovo mėn. 15 d priimtą LR  Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo pakeitimo įstatymą, įtvirtinantį apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderį, įpareigojimus institucijoms ir įstaigoms. Tačiau tuo pačiu atsižvelgdama į poįstatyminių dokumentų rengimą skambina pavojaus varpais dėl specializuotos kompleksinės pagalbos teikimo nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims sistemos naikinimo.  

 

Atsakingai pareiškiame, kad per dešimtmetį moterų nevyriausybinių organizacijų iniciatyva ir pastangomis sukurta ir valstybės biudžeto lėšomis finansuota prieinama, kokybiška, grindžiama vieningais standartais, orientuota į individualius nukentėjusiųjų poreikius specializuotos kompleksinės pagalbos smurtą artimoje aplinkoje (toliau – SAA) patiriantiems asmenims teikimo visoje Lietuvoje sistema, nuo 2023 metų liepos 1 d. yra NAIKINAMA.

 

PAREIŠKIAME, KAD:

  1. Vadovaujantis LR Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo Nr. XI-1425 pakeitimo įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatomis, teisė akredituotis ir teikti specializuotą kompleksinę pagalbą bus suteikiama viešajam juridiniam asmeniui, kuriam keliami MINIMALŪS kvalifikaciniai bei patirties reikalavimai.
  2. NĖRA IŠ ESMĖS suderintas informacijos apie SAA perdavimo, keitimosi tarp institucijų, apsaugos užtikrinimo ir specializuotos kompleksinės pagalbos teikimo proceso organizavimo algoritmas, atsižvelgiant į naują institutą – apsaugos nuo SAA orderį.
  3. Kyla rizika, kad specializuotos kompleksinės pagalbos teikimas SAA patiriantiems asmenis taps socialinių paslaugų teikimo dalimi, kas IŠ ESMĖS PRIEŠTARAUJA pastarąjį dešimtmetį moterų NVO kurtai, gerąja užsienio šalių praktika paremtai specializuotos kompleksinės pagalbos teikimo SAA patiriantiems asmenims sistemai, orientuotai į esminių nukentėjusiųjų poreikių ir lūkesčių patenkinimą.
  4. Socialinių paslaugų teikimo sistema IŠ ESMĖS NETINKA asmenims, nukentėjusiems nuo SAA, nes šioje sistemoje veikiantys subjektai neatsižvelgia į SAA patyrusio asmens trauminę patirtį, SAA daromą poveikį, konfidencialumo, individualizavimo, geriausių interesų užtikrinimo poreikį.
  5. Sėkmingai veikiančios specializuotos kompleksinės pagalbos teikimo sistemos perkėlimas į socialinių paslaugų teikimo sistemą NAIKINA pagalbos SAA patyrusiam asmeniui prieinamumą ir mažina kokybę bei didina riziką, kad žymiai sumažės pagalbos besikreipiančių SAA patyrusių asmenų skaičius, t. y. SAA matomumo mastai grįš į 2011 ar net ankstesnius metus, kai SAA buvo nematomas ir specializuota kompleksinė pagalba nukentėjusiesiems buvo neteikiama.
  6. Esamos specializuotos kompleksinės pagalbos sistemos ardymas PRIEŠTARAUJA tarptautinėms direktyvoms ir NEGARANTUOJA valstybės prisiimto įsipareigojimo užtikrinti SAA patyrusio asmens teisę nesusitikti, nebendrauti ir nebūti kitais būdais paveiktam smurtautojo.
  7. Nuostata, kad SKPC skaičiaus didinimas ir geografinis jų priartinimas prie SAA patyrusio asmens padidins specializuotos kompleksinės pagalbos prieinamumą iš ESMĖS KLAIDINGA, nes ilgametė SKPC darbo patirtis rodo, kad nukentėjusieji dėl trauminės patirties, baimės, gėdos, visuomenės ir artimųjų kaltinimo yra linkę ieškoti konfidencialios (dažnu atveju ne jos/jo gyvenamojoje vietoje) pagalbos.

 

SIŪLOME:

  1. STABDYTI akreditacijos procesą, kol bus suderintas, išbandytas ir patvirtintas informacijos apie SAA perdavimo, keitimosi tarp institucijų, apsaugos užtikrinimo ir specializuotos kompleksinės pagalbos teikimo proceso organizavimo algoritmas.
  2. Įstatymo 16 straipsnį PAPILDYTI nuostata, numatančia, kad akredituotis gali tik institucijos, neteikiančios paslaugų smurtautojams.
  3. Įstatymu numatyti, kad akredituotis ir pagalbą teikti gali TIK NEVYRIAUSYBINĖ ORGANIZACIJA, kaip yra numatyta dabar galiojančiame LR Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatyme[2], prioritetą suteikiant NVO, veikiančiai žmogaus teisių, moterų ir vyrų lygių galimybių, SAA ar smurto lyties pagrindu srityse ir teikiančiai specializuotą kompleksinę pagalbą SAA patyrusiems asmenims ne mažiau kaip pastaruosius trejus metus.

 

 

Pasirašo:

Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacija

 

[1] https://www.specializuotospagalboscentras.lt/asociacija/

[2] https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.400334/asr

[su_document url=”https://lygus.lt/wp-content/uploads/2022/12/Pranesimas-spaudai-SKPC1205.pdf”]

 

Parašykite komentarą