[email protected] Pagalba nukentėjus nuo nusikalstamų veikų

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Nekaltinkite savęs

Nukentėjęs nuo nusikalstamų veikų žmogus neretai ima kaltinti save, svarsto visas buvusias galimybes pasielgti kitaip, ieško ”klaidų“ savo elgesyje, žodžiuose, išvaizdoje ir galiausiai visą atsakomybę už įvykį prisiima sau. Pamirštama, kad visa kaltė tenka tik nusikaltimą padariusiam. Neprisiimkite kaltės sau ir, svarbiausia, nelikite su savo išgyvenimais vieni. Atraskite stiprybės ir drąsos kreiptis pagalbos.

Kur kreiptis pagalbos:

I-V nuo 9 iki 17 val.

Tel.: +370 652 55286 ar

El. p.: [email protected]

Kas yra nukentėjusysis?

 • Asmuo, kuris tiesiogiai dėl nusikalstamos veikos patyrė fizinės, turtinės ir (ar) neturtinės žalos;
 • Asmens, kuris mirė dėl nusikalstamos veikos, šeimos narys, artimasis ar giminaitis, kuris dėl to asmens mirties patyrė fizinės, turtinės ir (ar) neturtinės žalos.

Pagalbos tarnyba

Įvertins jūsų poreikius, atsiradusius dėl padarytos nusikalstamos veikos, ir atsižvelgusi į juos:

 • Kartu su jumis sudarys pagalbos priemonių planą ir organizuos pagalbos teikimą,
 • Suteiks informaciją apie jūsų, kaip nukentėjusiojo, teises, bei apie institucijas, kurios gali jas užtikrinti,
 • Suteiks informaciją apie įstaigas ir organizacijas, teikiančias socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas,
 • Suteiks emocinę ir (ar) psichologinę pagalbą,
 • Prireikus, organizuos palydėjimą į kitas įstaigas ir organizacijas,
 • Informuos apie galimybę baudžiamojo proceso metu pateikti kompetentingai institucijai skundą dėl nusikalstamos veikos.

Pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims tarnybos paslaugos yra nemokamos ir konfidencialios*.

Esant poreikiui, pasitelksime vertėją.

Pagalba nuo teroristinių nusikaltimų nukentėjusiems asmenims

Pagalbos tarnyba suteiks informaciją ir konsultacijas, nukentėjusiems nuo teroristinių nusikaltimų, įvykusių bet kurioje ES valstybėje narėje.

Moterų informacijos centras vykdo akredituotos Pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims tarnybos funkcijas.

Pagalbos tarnyba vadovaujasi LR Pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims įstatymu. Tarnyba teikia informaciją, emocinę paramą bei palaikymą, teisininko ir psichologo pagalbą, atsižvelgdama į individualius nukentėjusiųjų asmenų poreikius, ir nusikalstamos veikos pobūdį.

*Nukentėjusių asmenų asmens duomenys pagalbos nukentėjusiems asmenims teikimo tikslais tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymu ir 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), jų saugojimo terminai nustatomi šio įstatymo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

Naudingos nuorodos:

Lietuvos Respublikos Pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims įstatymas

Smurtinių nusikaltimų žalos kompensavimas 

Informacijos paketas nukentėjusiems nuo nusikaltimų 

www.klausau.lt

www.nukentejusiems.lt

epolicija.lt

Apie nukentėjusiojo teises | Lietuvos Respublikos prokuratūra (prokuraturos.lt)

Pagalba teikiama įgyvendinat šiuos Europos Sąjungos teisės aktus:

 1. 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičianti Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR.
 2. 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai ir kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2001/220/TVR.
 3. 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/541 dėl kovos su terorizmu, pakeičianti Tarybos pamatinį sprendimą 2002/475/TVR ir iš dalies keičianti Tarybos sprendimą 2005/671/TVR.