Moterų informacijos centro institucinių gebėjimų stiprinimas

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Moterų informacijos centras 2016.10.01-2017.09.31 įgyvendina  organizacijos kompetencijas stiprinančias veiklas remiant ERASMUS+ KA1 programos lėšomis.

Pagrindinis projekto siekis – užtikrinti Moterų informacijos centro veiklos efektyvumą siekiant lyčių lygybės nuostatų įgyvendinimo. Galutinis naudos gavėjas – tai Lietuvos visuomenė. Šio tikslo sieksime mažinant moterų ir vyrų uždarbio skirtumus, mažinant smurtą prieš moteris bei plėsti lyčių lygybės nuostatų sklaidą jaunimo tarpe.

Siekiant šių tikslų Moterų informacijos centras išsikelia sekančius uždavinius:

  • stiprinti tarptautinius moterų NVO tinklus pietų ir centrinės Europos šalyse
  • stiprinti vystomojo bendradarbiavimo kompetencijas
  • didinti organizacijos darbuotojų kompetencijas informacinių technologijų ir socialinių Medijų srityse

Tiesioginiai naudos gavėjai- Lietuvos visuomenė, kur pagerės piliečių  socialinės lygybės ir gerovės rodikliai

Nauda organizacijai:

  • Sustiprės organizacijos darbuotojų kompetencijos informacinių technologijų srityje, bus sukonkretinti veiklos planai, žymiai padidės organizacijos matomumas, bus pasiekta dar daugiau sekėjų socialiniuose tinkluose, sustiprės organizacijos darbuotojų gebėjimas administruoti ES programų projektus.

Numatomos veiklos padės tobulinti žinias bei kompetencijas sekančiose srityse:

  • Moterų ir vyrų lygių galimybių aspekto integravimas viešajame, kaip to reikalauja Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 3 straipsnis, ir privačiame sektoriuose skatinimas.

Organizacija nuo 1996 m. aktyviai dirba skleidžiant lyčių lygybės nuostatas įvairiuose lygmenyse. Per 20 metų MIC pasiekė kelis tūkstančius naudos gavėjų, aplankė visas Lietuvos savivaldybes teikdama modulinius mokymus ir bendradarbiauja su visomis institucijomis  Lietuvos lyčių lygybės mechanizmo narėmis. Šviečiant ir informuojant visuomenę bei tikslines grupes MIC remiasi Lietuvos, Europos ir pasauline praktika. Glaudžiai bendradarbiauja su Lyčių studijų centrais ir Europos lyčių lygybės institutu, vedančiosiomis Europos tinklinėmis organizacijomis ir ekspertais.

  • Moterų organizacijų ir pačių moterų įgalinimas – stiprinant bendradarbiavimo tinklus su Europinio lygmens organizacijomis, ruošiant naujas moterų įgalinimo programas 2015-2017 metams įgijus naujų žinių dėl Europos Sąjungos pagrindinių programų.

Organizacija siekia skleisti pačią aktualiausią informaciją Lyčių lygybės srityje, seka Europos sąjungos politines nuostatas bei aktualijas ir jas skleidžia Lietuvos informacinėje erdvėje. Taip pat organizacija renka ir analizuoja duomenis, kuriuos naudoja lobistinėje ir advokacijos veiklose. MIC yra (Lietuvos moterų lobistinės organizacijos (toliau -LMLO) įkūrėja 2004 m. ir iki šiol aktyviai dalyvauja 2013 m. oficialiai įregistruotoje organizacijoje.

-Jaunimo švietimas lyčių lygybės klausimai informacinių technologijų ir socialinių tinklų pagalba. Šiuo metu MIC administruoja 3 informacinius puslapius: Informacinį portalą „Lygus.lt“, „Skaldykime stiklo lubas!” skirta moterų kvotų Lietuvos biržinėse bendrovėse direktyvai, “Saugumas man patinka” – skirta kovai su patyčiomis elektroninėje erdvėje. Taip pat MIC administruoja 3 socialinius Facebook profilius, turi rubrikas dar dviejuose. Bendras sekėjų ir MIC naujienas gaunančių žmonių skaičius elektroninėje erdvėje – virš 10000. Jaunimas – tai viena iš pagrindinių MIC tikslinių grupių, kuriai pasiekti reikalingos modernios socialinių medijų priemonės, technologinių, dizaino ir informacinių žinių visuma.

intro_erasmus1