Lygių galimybių politikos įgyvendinimo etapai

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Lyčių lygybės principų  įgyvendinimas yra būtinas pagal naująjį Darbo kodeksą bei norint didinti įmonės pelningumą.

Pasak, AB “Sewdbank” valdybos pirmininkės D. Grigienės lygių galimybių užtikrinimas leidžia kurti kokybišką darbo aplinką, kuria pozityvią pasitikėjimo kultūrą ir padeda užsitikrinti ilgalaikį darbuotojų lojalumą, o ilguoju laikotarpiu – sustiprina įmonę. Taip pat, įmonės, kurios įvertins skirtingų lyčių balanso pranašumus savo komandose, ateityje turės daug geresnes verslo pozicijas.

LYČIŲ LYGYBĖ IR NAUJASIS DARBO KODEKSAS:

Naujojo DK, įsigaliojusio nuo 2017 m. liepos 1 d., 26 str. „darbuotojų lyčių lygybė ir nediskriminavimas kitais pagrindais“ numato, kad darbdavys, kurio vidutinis darbuotjų skaičius yra >50, privalo priimti ir įprastais darbovietėje būdais paskelbti lygių galimybių politikos įgyvendinimo priemones.

LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO ETAPAI:

 • Lyčių lygybės specialisto paskyrimas, bei lyčių lygybės komisijos sudarymas;
 • Lyčių lygybės spacialisto bei komisijos apmokymas lyčių lygybės planavimo ir įgyvendinimo įmonėse/ įstaigose tematika;
 • Lyčių lygybės situacijos įmonėje, įstaigoje įvertinimas: (įmonės personalo struktūra, moterų ir vyrų įdarbinimo politika, įmonės struktūra bei užduočių paskirstymas, atlyginimai bei atlyginimų struktūra, darbuotojų mokymai, darbuotojų karjeros galimybės, darbo ir įsipareigojimų šeimai suderinamumas.);
 • Sričių, kuriose būtina gerinti lyčių lygybės situaciją pasirinkimas;
 • Tikslų ir priemonių nustatymas atskiroms sritims;
 • Lyčių lygybės plano įgyvendinimo efektyvumo įvertinimas ir rezultatai.

GALIMOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS:

 1. Apklausa (situacijos diagnostika) – analizuojama lygybės (ar jos trūkumo) situacija organizacijoje;
 2. Darbo užmokesčio atotrūkio auditas.  Darbo užmokesčio už tą patį ar vienodos vertės darbą atotrūkio mažinimas;
 3. Viešas (arba atviras tik darbuotojams) vidutinio moterų ir vyrų darbo užmokesčio pagal pareigybių grupes skelbimas. Informacijos apie vidutinį mėnesinį moterų ir vyrų darbo užmokestį (su priemokomis ir priedais) viešinimas prisideda prie moterų ir vyrų atlyginimų atotrūkio mažinimo.
 4. Darbo lankstumas – lankstūs darbo laiko organizavimas palengvinantys profesinio bei šeimos gyvenimo derinimą, taip pat mažina stresą. Gerina mikroklimatą.
 5. Grupės (klubai, komandos) – šios priemonės tikslas yra užtikrinti lygiavertį dalyvavimą organizacijos veiklose. Darbuotojai buriasi į grupes, kurias vienija tikslas (pvz.: moterų grupė, amžiaus grupės ir pan.). tokių grupių pagrindinė paskirtis yra atstovauti grupės interesus organizacijos valdyme, formuojamoje politikoje.
 6. Kontaktinis asmuo (ar nuolat veikianti grupė, komisija), kuriam darbuotojai galėtų saugiai papasakoti problemą, susijusią su lygių galimybių pažeidimu darbe. Kontaktinis asmuo, darbuotojui pageidaujant, nuasmenina situaciją ir iškelia klausimą, jį sprendžia vadovybės lygyje.
 7. Mokymai  – ugdant darbuotojus lygių galimybių tema, jie yra įgalinami, suteiktos žinios padeda suvokti lygių galimybių darbe prasmę ir esmę, jos teikiamą naudą. Mokymai atlieka tiek švietimo, tiek informavimo funkciją –  tai veiksminga priemonė, ugdant darbuotojų teisinį išprusimą ir sąmoningumą, padedanti išvengti galimų konfliktų dėl darbinių funkcijų, teisių ir galimybių.
 8. Besirengiančių sugrįžti į darbo rinką tėvų perkvalifikavimas. Rengiami specialūs kvalifikacijos kėlimo mokymai apie naujuosius darbovietės darbo metodus darbuotojams, grįžtantiems iš vaiko priežiūros atostogų.
 9. Viešai skelbiamas taisyklių rinkinys kaip elgtis, kad darbe nebūtų priekabiaujama ar seksualiai priekabiaujama. Tokios taisyklės publikuojamos darbuotojams prieinamoje  vietoje, su jomis turėtų būti supažindinamas kiekvienas darbuotojas.
 10. Pritaikytos darbo sąlygos – darbovietės infrastruktūros pritaikymas darbuotojams su negalia.Taip pat vyresnio amžiaus asmenims ir kitiems darbuotojams, kurie susiduria su įvairias įšūkiais darbe, pvz., informacinių technologijų naudojimo ir pan.

LYČIŲ LYGYBĖS PLANO PRITAIKYMO ĮMONĖJE ABIPUSĖ NAUDA: Lyčių lygybės planavimas įmonėms/ įstaigoms/ organizacijoms ir darbuotojams naudingas, nes:

DARBDAVIUI:

 • Gerina įmonės bendrą įvaizdį ir valdymo kompetencijas;
 • Pritraukia daugiau motyvuotų, patyrusių ir kvalifikuotų darbuotojų;
 • Padeda geriau panaudoti dirbančiųjų įgūdžius bei gebėjimus – išnaudoja žmogiškuosius išteklius;
 • Geriau atliekamos darbo užduotys, kadangi lyčių įvairovė vertinama kaip teigiamas resursų šaltinis;

DARBUOTOJUI:

 • Užtikrinamos lygios galimybės visiems;
 • Kuriama draugiška atmosfera ir efektyvi komunikacija;
 • Mažinama lyčių segregacija darbo aplinkoje;
 • Sąlygos gauti darbą, dirbti,siekti karjeros ir mokytis.

Lyčių lygybės planas – tai detalus konkrečių veiksmų lygybės skatinimui bei įgyvendinimui įmonėje/įstaigoje planas. Plane numatytų įgyvendinti veiksmų rezultatai yra įvertinami, o planas atnaujinamas kiekvienais metais. Lygybės planas yra efektyvus tik tuo atveju, jei yra praktiškas ir konkretus. Metodiškas lyčių lygybės vystymas įmonėje yra naudingas tiek darbdaviui/organizacijai, tiek ir patiems dirbantiesiems. Lyčių lygybės planavimo darbo vietoje procese kartu dalyvauja ir vadovai, ir įmonės personalas, o tai skatina bendradarbiavimą tarpusavyje, užtikrina darbui palankią aplinką.

Atsisiųsti/Atsispausdinti

Šaltiniai:

 1. Lygių galimybių politikos priemonių rekomendacijos, parengtos Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos (http://www.lygybe.lt/lt/veikla/lygiu-galimybiu-sklaida/lygiu-galimybiu-politikos-priemoniu-rekomendacijos/771);
 2. LR darbo kodeksas;
 3. LR MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMAS;
 4. Praktinis vadovas “Lyčių lygybės planavimas įmonėse/įstaigose” (2008), Kaunas: Socialinių inovacijų fondas;
 5. Lietuvos įmonės: dėl lyčių nelygybės darbovietėje kaltas tradicinis švietimas   (https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/lietuvos-imones-del-lyciu-nelygybes-darbovieteje-kaltas-tradicinis-svietimas-56-811650)