Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacijos institucinių gebėjimų stiprinimas 23/24

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Moterų informacijos centras vykdo Specializuotos kompleksinės pagalbos centro (SKPC) funkcijas ir teikia pagalbą nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje.  2018m. moterų NVO, atliekančios SKPC funkcijas, siekdamos didinti SKPC teikiamos pagalbos žinomumą, prieinamumą, gerinti jos kokybę, efektyvumą, didinti specialistų kompetencijas, vystyti tarpinstitucinį bendradarbiavimą bei kurti vieningą SKPC pagalbos teikimo sistemą, susivienijo į Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociaciją (toliau–LMTĮA).  Siekiant efektyviai įgyvendinti LMTĮA tikslus, asociacijos nariai, tarp kurių ir Moterų informacijos centras, kartu vykdo projektą „Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacijos institucinių gebėjimų stiprinimas 23/24“.

Projekto tikslas – stiprinti LMTĮA institucinius gebėjimus, vykdant strateginę asociacijos plėtrą, didinant asociacijos įsitraukimą į viešąją politiką SAA įveikimo klausimais, skatinant specializuotos kompleksinės pagalbos teikimo SAA patyrusiems asmenims sistemos plėtrą, didinant asociacijos finansinį tvarumą.

Projekto uždaviniai:

 • Vykdyti strateginę LMTĮA plėtrą (Nuostatų 5.1.p.), parengiant strateginio veiklos planavimo ir atnaujinant SKPC pagalbos teikimo procesą reglamentuojančius dokumentus.
 • Didinti LMTĮA įsitraukimą į viešosios politikos procesus (5.2.p.), vystant SAA įveikimo srityje veikiančių institucijų bendradarbiavimą bei formuojant SAA patyrusių asmenų poreikius ir lūkesčius atitinkančią politiką.
 • Skatinti SKPC pagalbos teikimo sistemos plėtrą (5.3.p.), didinant SKPC specialistų kompetencijas teikti specializuotą kompleksinę pagalbą SAA patyrusiems asmenims ir viešinant SKPC teikiamą pagalbą asmenų su negalia poreikius atitinkančiomis priemonėmis.
 • Didinti LMTĮA finansinį tvarumą (5.4.p.), identifikuojant pagrindinius finansinius iššūkius ir kuriant finansinio tvarumo iniciatyvas.

2023-2024 m. veiklos:

 • LMTĮA veiklos strategijos, priemonių planų, viešinimo strategijos parengimas; SKPC, priklausančių LMTĮA, pagalbos teikimo proceso aprašo, asmens duomenų apsaugos politikos atnaujinimas (15.1.1.p.)
 • Pakartotinio SAA rizikos vertinimo kriterijų, SKPC veiklos kokybės vertinimo klausimynų parengimas; SKPC pagalbos teikimo modelių parengimas publikavimui (15.1.3.p.)
 • Tarpinstitucinio bendradarbiavimo matricos parengimas, viešinimas (15.2.1.p.)
 • Pasiūlymų dėl ASAAĮ įgyvendinimo parengimas (15.2.3.p.)
 • Dalyvavimas tarpžinybiniuose pasitarimuose (15.2.4.p.)
 • SKPC darbuotojų kvalifikacijos kėlimas moterų ir vyrų lygių galimybių, pagalbos teikimo asmenims su negalia srityse; konferencijos organizavimas (15.3.1.p.)
 • LMTĮA internetinio puslapio pritaikymas asmenų su negalia poreikiams (15.3.2.p.)
 • Finansinis auditas (15.4.2.p.)

Projektą metu pasiekti privalomi rodikliai:

 • Įgyvendintos ne mažiau kaip 2 NVO kompetencijų tobulinimo veiklos, kuriose dalyvauja ne mažiau kaip 30 asmenų (20.1.1.p.,21.1.1.p.)
 • Įgyvendinta ne mažiau kaip 1 veikla, skirta instituciniams LMTĮA gebėjimams stiprinti (20.1.3. p.)
 • Įgyvendintos ne mažiau kaip 2 NVO kompetencijų tobulinimo veiklos, kuriose dalyvauja ne mažiau kaip 20 asmenų (20.1.5.p.,21.1.5.p.)
 • Parengti ir pateikti ne mažiau kaip 5 pasiūlymai viešiesiems juridiniams asmenims viešosios politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais (20.1.7.p.,21.1.7.p.)
 • Dalyvauta ne mažiau kaip 4 tarpžinybiniuose susitikimuose, atstovaujant organizacijos tikslinės grupės interesams Lietuvos mastu (20.1.8.p.,21.1.8.p.)
 • Sustiprinta mažiausiai 1 viešoji paslauga (20.1.9.p.,21.1.9.p.)
 • Pradėta įgyvendinti mažiausiai 1 nauja finansinio tvarumo veikla (20.1.10.p.,21.1.10.p.)
 • Padidintas LMTĮA darbo efektyvumas, sustiprinant institucinius LMTĮA gebėjimus (20.2.1.p.)
 • Sustiprinta viešoji paslauga – pagerinta jos kokybė arba jos mastas (20.2.2.p.,21.2.2.p.)

Įgyvendinus projektą bus: Padidintos SKPC darbuotojų kompetencijos, jų teikiamos pagalbos efektyvumas; Padidintas SKPC pagalbos prieinamumas SAA pavojų patiriantiems, SAA patyrusiems asmenims, kaip jie apibrėžti ASAAĮ, pagerinta jos kokybė, vystomas tarpinstitucinis bendradarbiavimas; Formuojama SAA pavojų patiriančių, SAA patyrusių asmenų poreikius, lūkesčius atitinkanti politika, vykdoma konsultacinė, patariamoji veikla SAA įveikimo klausimais; Padidintas SKPC pagalbos SAA pavojų patiriantiems, SAA patyrusiems asmenims žinomumas.

Projektas įgyvendinamas su partneriais iš verslo ir NVO sektorių – Kretingos moterų informacijos ir mokymo centru bei MB Tech Solution.

Projekto įgyvendinimui skirta 110 000 Eurų. Projektą finansuoja LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija.